In kader van de nieuwe tijdelijke socio-economische maatregelen getroffen door de Regering kunnen werkgevers  kritieke sectoren opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten, zonder dat ze door een overeenkomst van onbepaalde duur gebonden zijn.

 

Bestaande toestand

Artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet schrijft voor dat partijen (werkgever en werknemer) die verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een onderbreking is die toe te schrijven is aan de werknemer, verondersteld worden een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens andere wettige redenen.

 

Artikel 11 van de Arbeidsovereenkomstenwet laat opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur wel onder voorwaarden toe, te weten onder meer wanneer cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er kunnen maximum vier overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten,
  • Waarvan de duur telkens niet minder dan drie maanden mag bedragen,
  • Zonder dat de totale duur van deze opeenvolgende overeenkomsten twee jaar mag overschrijden.

 

Nieuwe maatregel

Het Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 voorziet dat werkgevers uit kritieke sectoren in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd van minimaal 7 dagen kunnen sluiten zonder dat er een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ontstaat.

 

Wat kan Attentia voor u doen?

Wij kunnen, indien gewenst, steeds een ontwerp van arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur voor u opstellen.

 

Bron:

  • Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28 april 2020

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer