Het Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de norm NBN EN ISO 19353, die de brandpreventie en -bescherming behandelt.

 

Brandveiligheid van machines

De beveiliging van machines tegen brand omvat de voorkoming van, de bescherming tegen en de bestrijding van brand. Over het algemeen omvat dit technische, structurele en organisatorische maatregelen. In veel gevallen zal het gaan om een combinatie van maatregelen.

 

Geharmoniseerde norm

De EN ISO 19353 is een geharmoniseerde norm in het kader van de Machinerichtlijn. Indien de machine voldoet aan de hoofdstukken 4 tot 7 van de norm, wordt ze verondersteld te voldoen aan paragraaf 1.5.6 uit bijlage I (essentiële veiligheids- en gezondheidseisen) bij het KB van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines (omzetting van de Machinerichtlijn). 

 

1.5.6. Risico's door brand

De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat elk risico van brand of oververhitting, veroorzaakt door de machine zelf of door gassen, vloeistoffen, stofdeeltjes, dampen en andere door de machine geproduceerde of gebruikte stoffen, wordt vermeden.

 

De norm is van het type B1 overeenkomstig NBN EN ISO 12100. Dit betekent dat hij algemene veiligheidseisen behandelt, die voor alle machines van toepassing zijn. Voor specifieke machines kunnen bijkomende of andere eisen van toepassing zijn indien die vermeld worden in een specifieke norm van het type B voor de machine.

 

Wijzigingen

De nieuwe versie vormt een technische revisie van de vorige editie uit 2015. De wijzigingen situeren zich voornamelijk in de bijlagen:

  • de nieuwe bijlage B geeft een voorbeeld van de methodologie voor de selectie en kwalificatie van een branddetectie- en -onderdrukkingssysteem;
  • de informatieve bijlage E (vroeger bijlage D), waarin een voorbeeld wordt gegeven van een risicobeoordeling en risicoreductie werd herwerkt;
  • de oude bijlage E met betrekking tot risicoreductiemaatregelen en de verwijzingen ernaar werden verwijderd.

 

Bron

  • Michel Vanschoonlandt, senTRAL Nieuws, 8 mei 2019

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , arbeidsveiligheid , wetgeving