Tijdens een super ministerraad besliste de federale regering over 28 sociale maatregelen waarbij jobcreatie centraal wordt gesteld om de werkloosheid terug te dringen en om een goede sociale bescherming te garanderen.

 

Hierna een overzicht van deze 28 maatregelen:

 1. Forfaitaire belastingvrijstelling voor nieuwe premies die door de gewesten worden toegekend aan werkzoekenden die met succes een opleiding afronden voor een knelpuntberoep, concreet vertaald in een terugkeer naar de effectieve tewerkstelling.
 2. Rechtszekerheid voor de positieve acties die een werkgever onderneemt ten aanzien van risicogroepen (jongeren, laaggeschoolden, 55-pluswerknemers, mensen uit etnische minderheidsgroepen of migranten).
 3. Evaluatie van de concrete toewijzing van de aan de sociale Maribel toegewezen budgetten tegen uiterlijk op 1 november 2018.
 4. Voor zover een medisch attest hem niet ongeschikt verklaart voor elke werkhervatting, zal elke werknemer wiens contract wordt beëindigd ten gevolge van overmacht om medische redenen, recht hebben op outplacement (1.800€) of een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe job via sectorale fondsen.
 5. Werknemers die zonder opzegtermijn worden ontslagen moeten zich binnen een maand na de kennisgeving van hun ontslag laten inschrijven bij hun gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
 6. Onderzoeken, in overleg met de gewesten, of de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen kan worden uitgebreid voor werkzoekenden die een kwalificerende opleiding of een stage volgen in een beroep dat als knelpuntberoep wordt beschouwd.
 7. De sociale partners worden verzocht om enerzijds na te gaan welke kritieke functies en knelpuntberoepen er in hun paritair comité bestaan, en anderzijds welke functies door de digitalisering bedreigd worden.
 8. Aan de paritaire comités zal worden gevraagd om aan de regering aanbevelingen uit te brengen over de toewijzing van hun sectorale fondsen met betrekking tot het opleidingsbeleid, de behaalde resultaten en de verbeteringsvoorstellen op dit vlak, in het bijzonder voor de knelpuntberoepen.
 9. Aan de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling zal worden gevraagd om in hun activeringsbeleid voor werkzoekenden bijzondere aandacht te besteden aan de rechthebbenden op SWT die een knelpuntberoep kunnen invullen.
 10. Bouwsector: de federale regering verbindt zich ertoe om in overleg met de deelgebieden na te gaan of het opportuun is om, met name via Beliris, een financiële bijdrage te leveren aan de oprichting van een opleidingspool tewerkstelling/bouw in Brussel.
 11. Aanpassing van het werkloosheidsbesluit om een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden mogelijk te maken.
 12. Stimuleren van werkgevers om te investeren in de opleiding van werknemers op lange termijn.
 13. Uitwerking van een actieplan met de deelstaten over de interregionale mobiliteit van onze arbeidsmarkt.
 14. Verhoging van de bedragen om een gepensioneerde of een arbeidsongeschikte in staat te stellen te werken zijn inkomen te verhogen en tegelijkertijd belastingverlagingen te genieten.
 15. Vastlegging van een precieze agenda voor de lopende hervorming van de lonen, die niet langer aan leeftijd maar aan competentie en productiviteit moeten worden gekoppeld.
 16. Voorzien in de maandelijkse betaling van moederschapsuitkeringen door de ziekenfondsen in de mogelijkheid voor een zelfstandige in bijberoep om zijn activiteit voort te zetten wanneer hij deeltijds ouderschapsverlof opneemt.
 17. De toegankelijkheid tot tijdskrediet eindeloopbaan zal vanaf 1 januari 2019 worden verhoogd naar 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment.
 18. Het thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep zal op 1 januari 2019 worden verhoogd van 36 maanden tot 48 maanden.
 19. Om de terugkeer naar de arbeidsmarkt van de rechthebbenden op SWT herstructurering te optimaliseren en de werkgevers te responsabiliseren omtrent het gebruik van dit mechanisme, zal vanaf 1 januari 2019 tenlasteneming van de opleiding van minimaal 3600 euro verplicht worden voor iedere SWT-rechthebbende bij herstructurering die een opleiding in een knelpuntberoep volgt.
 20. Stimuleren, zowel fiscaal als parafiscaal, van de werknemer die een deel van zijn ontslagvergoeding (maximum een derde) investeert in een opleiding.
 21. Het recht op ongeschiktheidsuitkeringen kan gedurende maximum zes maanden worden toegekend aan personen die na hun 65ste blijven werken.
 22. Individueel recht zal worden toegekend aan de werknemer om een “zachte landingsbaan” te vragen, in zoverre er op 1 januari 2019 geen sectorale overeenkomst is gesloten in de sector waartoe hij behoort.
 23. De ploegenarbeid zal worden uitgebreid ten behoeve van de bedienden van de binnenvaart.
 24. Onderzoek van de uitbreiding van het aantal overuren dat recht geeft  op belastingverminderingen van 130 tot 184 uur naar bepaalde sectoren waarvan is aangetoond dat ze sterk worden getroffen door de problematiek van de knelpuntberoepen.
 25. In het kader van de CAO 17 (individuele SWT’s) wordt de loopbaanvoorwaarden opgetrokken tot 41 jaar met ingang vanaf 1 januari 2019.
 26. Overeenkomstig het regeerakkoord en de brief die de eerste minister namens de regering aan de Groep van 10 heeft gestuurd, wordt de leeftijd om toegang te krijgen tot het SWT in geval van herstructurering, met ingang van 1 januari 2019 opgetrokken tot 59 jaar en vanaf 1 januari 2020 opgetrokken tot 60 jaar.
 27. Mobiliteitsbudget: Vrijheid om zijn eigenvervoerswijze te organiseren voor de werknemer die een bedrijfswagen bezit of kan bezitten. De fiscale behandeling zal de vergroening van het wagenpark aanmoedigen.
 28. StarterJobs: De aanwerving van jonge werknemers van 18 tot 21 jaar bevorderen via een vermindering van de arbeidskost van 18 tot 6 % voor de werkgever. Aan het nettoloon van de werknemer wordt niet geraakt.

 

Wij bij Attentia volgen natuurlijk alle mogelijke wetswijzigingen die hieruit zullen voortkomen verder op om jullie correct en snel te informeren.

 

Bron

Perscommunicatie eerste minister en powerpoint #jobsjobsjobs stimuleren om de sociale zekerheid en de koopkracht te versterken Brussel 24 juli 2018


Lees meer nieuws over: Newsletter , Tewerkstelling , Verloning , Preventie en bescherming , Een eigen zaak starten , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Wijzigingen in uw onderneming , Pensioen en aanvullende verzekeringen , Werken met personeel , aanwerven , arbeidsduur , arbeidsovereenkomst , arbeidsreglementering , gewaarborgd inkomen , RSZ , sociale bijdragen , sociale zekerheid , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer