Door de publicatie van het KB op 22 december 2016 wordt de berekeningsbasis voor ziekteuitkeringen aangepast. Het tijdstip voor het bepalen van het basisbedrag van de bezoldiging wordt aangepast en het begrip gemiddeld dagloon wordt verduidelijkt. Het loon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de uikering is het gemiddeld dagloon waarop de werknemer aanspraak kan maken op de laatste dag van het tweede kwartaal dat voorafgaat aan dat waarin het risico zich voordoet, op voorwaarde dat de tewerkstelling nadien ‘stabiel’ is gebleven tot op het tijdstip van het risico. Voor tewerkstellingen die niet ‘stabiel’ zijn gebleven blijft de eerste dag van het risico het in aanmerking te nemen tijdstip.

Een tewerkstelling wordt beschouwd als stabiel wanneer alle elementen van de tewerstellingslijn (zoals paritair comité, arbeidsregime, factor Q, factor S, voltijds of deeltijds, …) dezelfde zijn gebleven. Het begrip tewerkstellingslijn is gekend vanuit DMFA. Een aantal elementen moeten worden doorgegeven die dienen om het gemiddeld dagloon te bepalen dat in aanmerking moet worden genomen om de uitkering te berekenen. Voortaan worden premies die niet aan prestaties zijn gekoppeld (DMFA-bezoldigingscode 002) niet meer in aanmerking genomen in de bepaling van het gemiddeld dagloon. Overuren worden enkel in rekening gebracht indien het loon dat zij vertegenwoordigen minstens 10% bedraagt van het loon van de referteperiode.

De referteperiode hangt af van het feit of de tewerkstelling stabiel is of niet :

  • Stabiel: tweede kwartaal dat voorafgaat aan het risico (het volledige kwartaal of een gedeelte ervan, afhankelijk van de begindatum van de tewerkstelling)
  • Niet stabiel: het kwartaal voorafgaand van het risico of het lopende kwartaal, afhankelijk van de begindatum van de tewerkstelling.  Ook hier wordt het volledige of een gedeelte van het kwartaal in aanmerking genomen, afhankelijk van het begin van de tewerkstelling

 

Deze wijzigingen gaan in voor nieuwe ziektes ingegaan vanaf 30 december 2016.


Lees meer nieuws over: Verloning , ASR , gewaarborgd inkomen , sociale zekerheid , wetgeving , ziekte