Het re-integratietraject (RIT) voor arbeidsongeschikte werknemers, dat deel uitmaakt van de Codex over het Welzijn op het Werk, wordt op verschillende punten ingrijpend gewijzigd na een grondige evaluatie van het vorige KB uit 2016. 

Het nieuwe KB treedt in werking vanaf 01 oktober zonder dat er overgangsmaatregelen worden voorzien voor de lopende trajecten. Dit betekent dat de nieuwe criteria voor alle trajecten, gestart vóór 01/10/2022 en waarvoor de beslissing op die datum nog niet aan de werkgever en de werknemer werd meegedeeld, gelden. 

 

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn: 

 • Het RIT kan niet meer geïntroduceerd worden door de mutualiteiten. 
  Enkel de werkgever, werknemer en de behandelend arts kunnen nog een dossier starten.  
  De (adviserend arts van de) mutualiteit blijft wel een betrokken partij in het RIT, want de arbeidsarts blijft hen informeren en bovendien voorziet het nieuwe KB ook in mogelijk overleg met de terug-naar-werk coördinator bij de mutualiteit. 

 

 • Het aantal beoordelingen door arbeidsarts 
  Het aantal beslissingen die de arbeidsarts kan nemen, wordt gereduceerd tot 3 en focust in de mate van het mogelijke op aangepast of ander werk: 

 • Traject A – de werknemer zal op termijn het werk kunnen hervatten en kan afwachting aangepast en ander werk uitvoeren. 
 • Traject B – de werknemer is definitief ongeschikt om het werk uit te voeren, maar kan wel aangepast of ander werk uitvoeren. 
 • Traject C – het is voorlopig niet mogelijk een beslissing te nemen. 

 

 • De wettelijke termijnen binnen het RIT zijn gewijzigd en verduidelijkt 
  De termijnen om beroep aan te tekenen of in te stemmen met een eventueel plan worden verlengd. Daar tegenover staat dat de termijnen om een RIT op te starten of om een plan op te maken zijn ingekort. Alle termijnen binnen het KB worden nu ook uitgedrukt in kalenderdagen. 

 

De arbeidsovereenkomst beëindigen omwille van medische overmacht kan momenteel  enkel o.b.v. het RIT via een beslissing door de arbeidsarts. Dit is in de toekomst niet meer mogelijk.

En wijzing van artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet, die momenteel in voorbereiding is, koppelt de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens medische overmacht los van het RIT. Er wordt hiervoor een nieuwe procedure uitgewerkt.

Heb je specifieke vragen over een lopend RIT in jouw onderneming? Neem contact op met jouw arbeidsarts. 

contact
Op 4 oktober geeft dr. Edelhart Kempeneers – medisch directeur, tekst en uitleg bij dit nieuwe KB tijdens een gratis webinar.

Schrijf je nu in  
 

contact
Wilt u inzetten een duurzame aanpak van absenteïsme/verzuim of een collectief kader m.b.t. re-integratie in uw organisatie verankeren?

Onze experten staan aan uw zijde. 
 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer