De ministerraad van 30 november 2018 heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd ter uitvoering van de jobsdeal uit het Zomerakkkoord 2018.

 

  • Betaling van moederschapsuitkeringen voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten

 

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme  werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond de uitbetaling van moederschapsuitkeringen voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten.

 

Het koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten voorziet op dit ogenblik in uiterlijke uitbetalingsdata voor de moederschapsuitkeringen. De uitbetaling moet namelijk gebeuren uiterlijk één maand na de laatste week van de nabevallingsrust, of in geval van een gespreide opname van de facultatieve nabevallingsrust, uiterlijk één maand na de laatste week van elke rustperiode.

 Dit stelsel van uiterlijke uitbetalingsdata leidt soms tot zeer laattijdige uitbetalingen aan de gerechtigden in moederschapsrust.

 

Het ontwerp van koninklijk besluit voert de Jobs Deal uit en wil deze situatie verhelpen door andere betalingsmodaliteiten te voorzien:

  • een eerste uitbetaling uiterlijk de dertigste kalenderdag te rekenen vanaf de eerste dag van de moederschapsrust voor elke week van moederschapsrust die op het ogenblik van deze uitbetaling is verstreken (voor zover de betrokkene aan de vereiste verzekerbaarheidsvoorwaarden voldoet en het ziekenfonds over de vereiste documenten beschikt)
  • vervolgens, een maandelijkse uitbetaling van de moederschapsuitkering voor elke week van moederschapsrust die op het ogenblik van deze uitbetaling is verstreken, tijdens de periode die aanvangt op de derde laatste werkdag van elke kalendermaand en eindigt op de vijfde kalenderdag van de daaropvolgende kalendermaand

 

Het ontwerp van koninklijk besluit geldt voor elke moederschapsrust die vanaf 1 januari 2019 aanvangt.

Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

  • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit na de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten

 

Ook keurde de ministerraad op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opent voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten.

 

In het kader van de Jobs Deal heeft de regering besloten om personen die hun beroepsactiviteit na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten, recht te geven op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zowel in het werknemersstelsel als in het zelfstandigenstelsel. Het ontwerp van koninklijk besluit is bedoeld om deze beslissing in het zelfstandigenstelsel ten uitvoer te brengen.

Momenteel heeft de zelfstandige die na het bereiken van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd blijft werken, geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Hij verliest immers het recht op een uitkering vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden geweigerd vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

 

Om de voortzetting van de beroepsactiviteiten na de wettelijke pensioenleeftijd aan te moedigen heeft het ontwerp van koninklijk besluit in de praktijk tot doel om houders die nog geen ouderdomspensioen of een andere uitkering in de plaats van een dergelijk pensioen hebben ontvangen, recht te geven op een arbeidsongeschiktheidsuitkering gedurende de eerste zes maanden van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid. De maatregel is van toepassing op arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2019.

 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

Wij houden u via onze Newsletters en nieuwsbrieven op de hoogte van de verdere ontwikkelingen terzake.

 

Bron:

  • Ministerraad 30 november 2018 (presscenter)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , 45+ , gewaarborgd inkomen , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer