De ministerraad van 10 juni 2022 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende een aantal maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en zijn re-integratie, in het kader van de uitvoering van de meerjarenbegroting 2022-2024.

 

Het voorontwerp van wet voorziet in

  • een vrijstelling om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, en dit driemaal per kalenderjaar. Bedrijven met minder dan 50 werknemers worden hiervan vrijgesteld.
  • t een nieuwe procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door medische overmacht. Op die manier wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject.
  •  in een wijziging van de regeling inzake neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting.

 

Twee voorontwerpen van koninklijk besluit voorzien in de afwijking van de minimumgrenzen van de duur van de prestaties met het oog op een gedeeltelijke werkhervatting, in het kader van een job met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Het laatste voorontwerp van koninklijk besluit voorziet in een wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

We houden u via onze nieuwsberichten op de hoogte zodra meer informatie beschikbaar is en wanneer bovenstaande maatregelen definitief van kracht worden.

 

Bron :

  • Ministerraad 10 juni 2022 (News.Belgium)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , sociale zekerheid , werkhervatting , ziekte

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer