Onze technische dienst heeft een machine gebouwd om de vuilnisbakken van de productievloer te ledigen in de vuilniscontainer. De machine is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en wordt niet in de handel gebracht. Hebben we hiervoor een CE-attest nodig?

 

Niet in de handel, geen CE?

De vraag is of een machine die uitsluitend voor eigen gebruik wordt gebouwd en niet in de handel wordt gebracht, ook moet voldoen aan de Machinerichtlijn (MRL). De richtlijn zelf is daar duidelijk over:

 

fabrikant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onder deze richtlijn vallende machine of niet voltooide machine ontwerpt en/of produceert, en die verantwoordelijk is voor de overeenstemming van deze machine of niet voltooide machine met deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam of merk of voor eigen gebruik in de handel te brengen of voor eigen gebruik. Bij gebreke van een fabrikant die aan deze definitie voldoet, wordt elke natuurlijke of rechtspersoon die een onder deze richtlijn vallende machine of niet voltooide machine in de handel brengt of in bedrijf stelt, als fabrikant beschouwd;

 

Het feit dat de machine niet in de handel wordt gebracht, doet er met andere woorden niet toe. Iemand die een machine voor eigen gebruik produceert, wordt beschouwd als fabrikant en moet voldoen aan de verplichtingen van de richtlijn. Hetzelfde geldt overigens als een gebruiker machines samenbouwt tot een geheel voor eigen gebruik (bv. het samenbouwen van een productiemachine met een verpakkingsmachine).

 

Verplichtingen

De CE-markering is in feite het uiterlijke kenteken dat een machine voldoet aan de MRL. Voordat ze mag worden aangebracht, moeten een aantal stappen worden ondernomen. Grosso modo komt dit neer op:

  • het opmaken van een technisch dossier, inclusief het uitvoeren van een risicoanalyse;
  • het opstellen van een gebruiksaanwijzing;
  • het beoordelen van de overeenstemming met de MRL;
  • het opstellen en formeel ondertekenen van de verklaring van overeenstemming.

Pas als dit alles tot een goed einde gebracht is, mag er een CE-markering worden aangebracht.

 

Mogen we dit zelf doen?

Voor zover het niet gaat om machines vermeld in bijlage IV van de MRL, is er geen tussenkomst van een aangemelde instantie (notified body) vereist. Bijlage IV vermeldt machines die als gevaarlijk worden beschouwd, zoals bepaalde houtbewerkingsmachines, persen, spuitgietmachines, hefbruggen … In principe kan de werkgever in dit geval dus zelf het nodige doen.

In de praktijk zal het niet voor elk bedrijf even evident zijn om de nodige stappen tot een goed einde te brengen. Het is aangewezen dat de nodige competenties binnen het bedrijf aanwezig zijn: vertrouwdheid met eisen en procedures van de MRL zelf, met de (geharmoniseerde) normen, met de technische mogelijkheden om de risico’s te beperken … Ook het uitvoeren van een degelijke risicoanalyse vereist een zekere mate van opleiding en/of ervaring. In veel gevallen zal men genoodzaakt zijn om beroep te doen op externe expertise.

 

Arbeidsmiddelenrichtlijn niet vergeten

Voordat de machine uiteindelijk in dienst wordt gesteld, moet uiteraard ook voldaan worden aan de Arbeidsmiddelenrichtlijn (AMR). Deze richtlijn is van toepassing op alle arbeidsmiddelen, zowel nieuwe als bestaande, en stelt dat de werkgever de nodige maatregelen moet treffen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Praktisch gezien betekent dit onder meer dat er opnieuw een risicoanalyse moet worden uitgevoerd, dat er een indienststellingsverslag wordt opgesteld en dat de nodige opleidingen en instructies worden voorzien voor de werknemers.

 

Bron

  • Michel Vanschoonlandt, senTRAL Nieuws – 21 februari 2019

 

Wenst u meer informatie? Contacteer ons dan via wellbeing@attentia.be


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , wetgeving