Het koninklijk besluit dat de maximale loonnorm vastlegt op 0,4% is op 9 augustus 2021 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. ) Deze bepaalt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de Jaren 2021- 2022.

Onder loonkostenontwikkeling wordt verstaan:

de nominale verhoging van de gemiddelde loonkosten per werknemer in de privésector, uitgedrukt in voltijdse equivalenten
en zo nodig gecorrigeerd door veranderingen in de gemiddelde jaarlijkse effectieve arbeidsduur

De tweejaarlijkse marge voor de loonkostenontwikkeling komt bovenop:

de aanpassing van de lonen aan de evolutie van de index, en;
de zogenaamde baremieke verhogingen.

Enerzijds zijn er de wettelijk toegelaten uitzonderingen op de loonnorm en anderzijds zijn er de getolereerde uitzonderingen op de loonnorm.

In eerste instantie zijn de sectoren aan zet om op sectorniveau deze loonnorm in te vullen. Wanneer de sector de volledige marge van 0,4% niet benut, kan men op ondernemingsniveau aan de slag.

Bron :

  • Koninklijk besluit van 30 juli 2021 tot uitvoering van de artikelen 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 9 augustus 2021.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , loonelementen , loonlasten , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer