Binnen het PC 314 mag er dit jaar gewerkt worden op zondag 24 en 31 december. Hiervoor is wel vereist dat het personeel daar vrijwillig mee instemt. Daarnaast zijn er een aantal bepalingen in verband met arbeidstijd. Zo mag de prestatie van elke individuele werknemer maximaal 8 uren bedragen en moet het einduur voorzien zijn om 18u. In het geval er toch later gewerkt wordt dan 18u,  zal de werkgever een loontoeslag gelijk aan 100% van het loon moeten betalen.

De gewone prestaties op zondag 24 en/of 31 december moeten aan 100% worden betaald en geven recht op inhaalrust die eveneens aan 100% wordt betaald. Die verdiende inhaalrust moet worden opgenomen op een gewone activiteitsdag, binnen de week volgend op de gedane prestatie. De werknemer mag echter wel aanvragen dat er wordt afgeweken van de voorgaande regel i.v.m. de timing van de inhaalrust. In dat geval laat de werkgever een verklaring ondertekenen door de werknemer die stelt dat het op vraag van de werknemer zelf is dat er werd afgeweken van deze regel.

Werd er geen inhaalrust voor 24 en/of 31 december opgenomen in de week volgend op de prestatie, en kan er geen ondertekende verklaring worden voorgelegd zoals hierboven beschreven, dient de prestatie op 24 en/of 31 december te worden vergoed aan 200% met alsnog bijkomende inhaalrust aan 100% op te nemen volgens de gewone geldende regels hierrond.

 

Bron

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017 binnen het pc 314 (Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen) van 24 oktober 2017, BS 9 november 2017.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , arbeidsduur , arbeidsreglementering