Wat voorafging…

Om de twee jaar sluiten de sociale partners uit de zogenaamde Groep van 10 een interprofessioneel akkoord (IPA). De afspraken die de partners maken in een IPA houden steeds een programmatie in voor de volgende twee jaren inzake loonevolutie, lastenverminderingen, vervangingsinkomens, enz. 

Hoewel de sociale partners op 19 april 2021 tot een akkoord kwamen over de verdeling van de welvaartsenveloppe, bleven de verdere onderhandelingen omtrent de loonnorm en een aantal andere dossiers moeizaam verlopen. Er werd geen akkoord gesloten vóór de afgesproken deadline van 1 mei 2021. 

De federale regering nam het initiatief in eigen handen en besliste op 6 mei 2021 dat de loonnorm voor de periode 2021-2022 wordt vastgelegd op 0,4% en dat de ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten behaald hebben een eenmalige coronapremie van maximaal 500 euro kunnen toekennen aan hun werknemers.

Het was nu aan de sociale partners om verder te onderhandelen over een aantal andere belangrijke dossiers zoals onder meer de verhoging van de minimumlonen, de harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden, overuren en eindeloopbaanmaatregelen.

Over deze dossiers hebben de sociale partners op 8 juni 2021 een sociaal akkoord kunnen sluiten. We bespreken de 4 thema’s hierna in detail.

 

Verhoging minimumlonen

Het onderscheid op vlak van leeftijd en anciënniteitsvoorwaarden wordt afgeschaft, zodat er nog slecht 1 minimumloon zal gelden. Daarbij zal in 2022, 2024 en 2026 het GGMMI telkens verhoogd worden. 

Bovendien vragen de sociale partners in hun akkoord aan de regering om via een fiscale hervorming ervoor te zorgen dat deze brutoverhogingen uitmonden in grotere nettoverhogingen. De sociale partners vragen tevens dat de bijkomende kosten van deze verhogingen voor de werkgevers, via patronale lastenverlagingen zouden worden beperkt of verlaagd.

 

Aanvullende pensioenen

De aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden moesten tegen 2025 geharmoniseerd zijn. 

Om het harmonisatieproces alle kansen te geven, beslisten de sociale partners de streefdatum van 1 januari 2025 te verschuiven naar 1 januari 2030. De WAP moet in die zin worden aangepast. Bovendien zal de voorziene datum voor de neerlegging van de sectorale cao’s worden verplaatst naar 1 januari 2027.

Er wordt een concrete inspanning van de paritaire comités gevraagd met het oog op de harmonisatie van de stelsels en dat reeds in 2021-22. Ook zullen de sectoren en/of ondernemingen die met de problematiek te maken hebben voor elke IPA-periode tussen 2023 en 2028 een deel van de loonmarge moeten besteden aan de harmonisatie.

De sociale partners vragen tevens aan de regering om de bestaande fiscale en parafiscale stelsels te behouden. Ze vragen tevens om voor de werknemers de mogelijkheid te behouden om te kiezen tussen een kapitaal of een rente. 

 

Overuren

Voor 2021 kunnen voortaan ook de niet-essentiële sectoren bijkomend 120 vrijwillige overuren, relance-uren genoemd, laten presteren door hun werknemers die hiervoor uitdrukkelijk opteren. De essentiële sectoren kunnen het resterende saldo van de reeds door de regering toegekende vrijwillige overuren voor 2021 en die nog niet volledig werden gebruikt, opnemen tot het einde van 2021. Voor 2022 worden bijkomend nog 120 relance-uren toegekend voor alle sectoren. 

Ook wordt het fiscaal gunstregime waarbij enerzijds een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de ondernemingen werd voorzien en waarbij anderzijds een belastingvermindering voor de werknemers wordt toegekend, opgetrokken naar 180 overuren (i.p.v. 130) voor alle sectoren tot 30 juni 2023.

 

Eindeloopbaan

De aanvangsleeftijd voor SWT is in alle stelsels vastgelegd op 60 jaar, behalve voor het stelsel ten gunste van mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen dat blijft staan op 58 jaar. De vereiste cao’s zullen worden gesloten in de NAR tot 30 juni 2023.

Het stelsel voor ondernemingen in herstructurering blijft onveranderd (60 jaar sinds eind 2020).

Tegelijkertijd wordt de regeling van aangepaste beschikbaarheid voor de SWT’ers verlengd aan dezelfde voorwaarden (42 jaar beroepsverleden of 62 jaar).

De afwijkende maatregelen voor de landingsbanen (herstructurering, zware beroepen, lange loopbanen) worden verlengd tot 55 jaar voor de verminderingen met 1/5. De leeftijd wordt ook begrensd op 55 jaar voor de halftijdse stelsels

 

Next steps...

Het is nu wachten op de uitwerking van dit akkoord in definitieve teksten en wetgeving. Daarna is het aan de sectoren en de ondernemingen om te onderhandelen over de invulling van dit akkoord in de eigen sector of onderneming en concrete afspraken vast te leggen in cao’s.

We volgen dit nauw op de voet en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Bron: VBO


Lees meer nieuws over: Verloning , Pensioen en aanvullende verzekeringen , corona , loonelementen , loonlasten , pensioen , sociaal overleg , sociale zekerheid , tewerkstelling , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer