In de loop van de komende weken organiseert de dienst Toezicht Welzijn op het Werk (FOD Werk) een inspectiecampagne over valrisico’s in de transportsector. In deze sector is het aantal arbeidsongevallen hoog, met vaak ernstige letsels of een fatale afloop. 

Tijdens die inspecties zullen de inspecteurs nagaan in hoeverre ondernemingen de valrisico's bij het uitvoeren van taken bovenop vrachtwagens voldoende identificeren en evalueren. Op basis van deze inspecties kunnen de betrokken werknemers en hun leidinggevenden een idee krijgen van alle taken die op een vrachtwagen uitgevoerd kunnen worden. Bovendien kan men verifiëren of voor al deze taken voldoende preventiemaatregelen aanwezig zijn om de valrisico's te vermijden en/of te beheersen. 

De inspectiecampagne moet het aantal arbeidsongevallen helpen terugdringen. De campagne richt zich onder andere op chemiebedrijven, farmaceutische ondernemingen, brandstofdepots, bedrijven actief in tankreiniging, houtbedrijven en producenten van melk of veevoeder.

 

Hoe verloopt een inspectie?

Een inspecteur van de arbeidsinspectie komt langs en brengt de taken van de medewerkers in kaart. Vervolgens gaat hij na of er voldoende preventieve maatregelen zijn genomen om valrisico's te beperken. Tekortkomingen of inbreuken leiden tot een mondeling of schriftelijk advies of een waarschuwing. Bij ernstige (herhaaldelijke) inbreuken is zelfs stopzetting van de activiteiten mogelijk.

 

Focus op valongelukken

Hoewel de risico's in de transportsector uiteenlopend zijn – van problemen met materiaal tot gevaren bij het besturen van voertuigen – beperkt deze campagne zich tot valrisico's. Die doen zich voornamelijk voor bij het laden en lossen van vracht- en tankwagens, staalnames, en het reinigen van voertuigen.

Wist u dat het vallen van hoogte het vaakst voorkomende ongeval is in de transportsector? Tankwagens en tankcontainers zijn uitgerust met een verticale ladder en een optrekbare reling ter hoogte van het loopplatform bovenop de tankwagen of tankcontainer. Van zodra er taken bovenop een vrachtwagen uitgevoerd worden waarbij men de reling moet loslaten, is dit geen afdoende maatregel meer tegen het valgevaar vanop een vrachtwagen.

Naast de reling op zich is ook het betreden van de tankwagen of tankcontainer via de verticale ladder en de overgang naar het loopplatform risicovol. Ook het optrekken van de reling vanop de verticale ladder kan valrisico's met zich meebrengen.

Tijdens inspecties wordt vaak vastgesteld dat bedrijven geen of onvoldoende preventiemaatregelen nemen om vallen van vrachtwagens te vermijden.

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , arbeidsveiligheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer