Op 17 juli 2020 werd het koninklijk besluit dat de consumptiecheque invoert, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voortaan kunnen werkgevers consumptiecheques ter waarde van maximum 300 euro toekennen aan hun werknemers, vrijgesteld van sociale bijdragen. Met de consumptiecheque wenst de regering sectoren zoals de horeca-, cultuur- en sportsector te ondersteunen.

De voorwaarden om consumptiecheques toe te kennen zijn de volgende:

  1. De cheque mag niet worden verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling bij het voorgaande, dat al dan niet bijdrageplichtig is voor de sociale zekerheid.
  2. De toekenning van de cheque moet, zoals voorzien bij de maaltijdcheques, vervat zijn in een cao op het niveau van de sector of de onderneming, of in een individuele overeenkomst.
  3. Een cheque mag een maximale waarde van 10 euro hebben en de werkgever mag een werknemer maximaal 300 euro aan cheques toekennen.
  4. De cheque mag noch geheel noch gedeeltelijk omgeruild worden in geld.
  5. De cheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd. Deze voorwaarde is vervuld als het totale bedrag aan consumptiecheques voorkopen op de individuele rekening.
  6. De cheque is slechts 12 maanden geldig en dit vanaf de datum dat de horecasector opnieuw klanten mag ontvangen, zijnde 8 juni 2020. De cheques blijven dus geldig tot en met 7 juni 2021.
  7. De cheque mag uitgereikt worden tot en met 31 december 2020.
  8. De cheque mag slechts besteed worden bij inrichtingen die ressorteren onder de horecasector, inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid of in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties.

Ondertussen is er ook een wetsontwerp goedgekeurd in De Kamer die de toekenning van consumptiecheques in elektronische vorm mogelijk maakt.

De consumptiecheque is tevens vrijgesteld van belastingen. Deze bepaling werd opgenomen in wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen dat reeds goedgekeurd is in De Kamer, dat ook eerstdaags zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

De consumptiecheque werd reeds uitgesloten uit de bepalingen met betrekking tot de loonnormwetgeving.

 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 17.07.2020.

Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , corona , loonelementen , wetgeving

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer