Het bedrag van de aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) kan jaarlijks door de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 1 januari worden herzien in functie van de evolutie van de conventionele lonen. 

De NAR heeft voor 2021 de herwaarderingscoëfficiënt op 1,0032 bepaald. Dit betekent dat de aanvullende vergoedingen voor de werknemers in SWT en in halftijds brugpensioen vanaf 1 januari 2021 worden verhoogd. 

Deze verhoging is echter niet volledig van toepassing voor wie recent in SWT stapte. Volgende herwaarderingscoëfficiënten worden toegepast per 1 januari 2021: 

  • 1,0032 voor werknemers die in SWT gegaan zijn in januari 2020 en vroeger 
  • 1,0024 voor werknemers die in SWT gegaan zijn in februari, maart en april 2020 
  • 1,0016 voor werknemers die in SWT gegaan zijn in mei, juni en juli 2020 
  • 1,0008 voor werknemers die in SWT gegaan zijn in augustus, september en oktober 2020 

De aanvullende vergoeding van werknemers met aanvang SWT in november en december 2020 wordt niet geherwaardeerd. 

Ook de grens van het brutomaandloon dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van het nettoreferteloon wordt aan de herwaarderingscoëfficiënt aangepast. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt dit plafond 4.179,43 euro (voltijds SWT). 

De aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen die de werkgever, onder bepaalde voorwaarden, moet betalen aan oudere werknemers die nachtarbeid in ploegendienst deden en van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd, wordt bepaald op 152,24 euro per maand. Deze vergoeding wordt toegekend aan: 

  • Werknemers van 50 jaar en ouder die om medische redenen geen nachtwerk meer kunnen doen; 
  • Werknemers van 55 jaar en ouder die geen nachtwerk in ploegendienst meer willen doen. 

 

Bronnen: 

CAO nr. 17/40 van 15.12.2020 - Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen 

CAO nr. 46/25 van 15.12.2020 - Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties 


Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , wetgeving