Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds.​​

Werknemers van minstens 50 jaar, die tenminste 20 jaar in een regeling van nachtarbeid werken, en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer niet meer in staat zijn om nachtarbeid uit te voeren en werknemers van 55 jaar en ouder die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd, kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling.​

Wanneer de werkgever geen dagregeling kan aanbieden en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dan heeft betrokkene gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.​

In toepassing van cao nr. 17 en cao nr. 46 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari door de NAR herzien worden in functie van de loonevolutie.​​

Via hun website deelt de NAR mee dat er op 1 januari 2023 geen herwaarderingscoëfficiënt moet worden toegepast op de aanvullende vergoedingen SWT en de aanvullende vergoedingen nachtarbeid.


Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer