De uitval van medewerkers kost een onderneming veel geld. Naast de directe kosten zijn er ook veel indirecte kosten. Plotse aanpassingen dringen zich op, vervangingen zijn nodig, er dreigen overuren, productie- en kwaliteitsverlies... Een hoog absenteïsmecijfer geeft meestal aan dat er iets fout loopt. Wanneer er hier te weinig aandacht aan besteed wordt, ontwikkelt er zich een verzuimcultuur. In dat geval dringt een aangepast beleid zich op, gericht om het "zwart verzuim" (een werknemer die zich ziek meldt, zonder ziek te zijn) tegen te gaan. Agoria, sectorfederatie voor de technische industrie, heeft nu een whitepaper gepubliceerd met handvaten voor een geïntegreerd verzuimbeleid, dat steunt op drie pijlers: preventieve, reactieve en curatieve maatregelen. Er wordt specifiek gericht op kortlopend verzuim, maximaal 1 jaar, wegens arbeidsongeschiktheid omwille van ziekte of ongeval in privésfeer.

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de interpretatie van verzuimcijfers. Verzuimcijfers zijn in de meeste ondernemingen voorhanden. Vijf ratio’s geven meer inzicht in het verzuimgedrag: het gemiddelde aantal dagen verzuim, de frequentie van het verzuim, de Bradfordcoëfficiënt, de gemiddelde verzuimduur en het aantal zero-verzuimers. De verzuimratio's zeggen echter niets over de oorzaken van afwezigheid. Om hierover meer te weten, moeten de ratio's gekoppeld worden met cijfers die toelaten om de probleemgebieden in kaart te brengen. Hierin zijn evoluties belangrijk: met cijfers over een periode van 3 jaar kunnen trends worden blootgelegd.

Een goed verzuimbeleid is gericht op het bespreekbaar maken van absenteïsme, op sensibilisatie en op activerende maatregelen. In een positief verzuimbeleid staat participatie op alle niveaus centraal. Iedereen neemt eraan deel en er is een sterke focus op communicatie. De geïntegreerde aanpak vertrekt vanuit de verschillende oorzaken van absenteïsme: medisch, psychisch, sociaal, motivationeel,… .Hoe je dat kan bereiken, wordt in het tweede hoofdstuk uitgelegd.

 

In het derde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de 3 pijlers van het geïntegreerd verzuimbeleid:

 

1. Reactieve maatregelen

Tijdens en na een verzuimperiode worden verzuimgesprekken met de werknemer gevoerd. Met een goede aanpak van deze gesprekken kunt u het verzuim uit de anonimiteit halen. Bovendien kan u er heel wat informatie uit halen. 

In de white paper wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 • het ziektemeldinggesprek;
 • het opvolgingsgesprek tijdens de periode van afwezigheid;
 • het werkhervattingsgesprek;
 • het verzuimgesprek naar aanleiding van problematisch ziektegedrag;
 • sanctioneringsgesprek;
 • ziektecontrole.

 

2. Curatieve maatregelen

Curatieve maatregelen hebben een verlagend effect op de werkhervattingsdrempel: ze zorgen ervoor dat zieke werknemers sneller opnieuw aan de slag kunnen. Voorbeelden zijn: 

 • aangepast werk;
 • progressieve tewerkstelling;
 • contact houden;
 • re-integratie;
 • erkenning voor aanwezigheid;
 • evaluatie.

 

3. Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen zijn er in de eerste instantie om de verzuimdrempel te verhogen; het gaat om alle maatregelen die ertoe bijdragen dat werknemers zich minder snel ziek melden:

 • een degelijk psychosociaal beleid;
 • een stabiele organisatie;
 • een flexibele toepassing van verlofregels;
 • de kwaliteit van leidinggevenden;
 • een goed preventiebeleid;
 • the right man/woman on the right place;
 • regelmogelijkheden en taakeisen.

In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de evaluatie en opvolging van het verzuimbeleid.
Download hier de volledige whitepaper ›.

 

Bronnen

 

Re-integratie als onderdeel van uw verzuimbeleid

Attentia helpt u met een geïntegreerd verzuimbeleid

Een duurzaam verzuimbeleid verlaagt het absenteïsmecijfer in uw onderneming en creërt een positief werkklimaat waarbij de werkgever betrokkenheid toont. U kan verzuim voorkomen en aanpakken door een doordacht verzuim- en re-integratiebeleid uit te tekenen met aandacht voor gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. Ontdek hier onze aanpak ›


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , absenteïsme

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer