De fipronil-crisis kan leiden tot een tijdelijke onmogelijkheid om sommige werknemers te werk te stellen, als gevolg van de blokkering van het bedrijf of van een tekort aan grondstoffen in de voedingsindustrie. Deze tijdelijke onmogelijkheid kan, in de gevallen waarin de werkgever ter goeder trouw handelde, gekwalificeerd worden als een geval van overmacht. Deze situatie kan dus aanleiding geven tot de toekenning van uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (voor zover de werkloosheid betrekking heeft op de volledige dag en de werknemer de voorwaarden voorzien in de werkloosheidsverzekering vervult).

De werkgever die overmacht inroept, dient een dossier in te dienen bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de vestigingsplaats van de onderneming, met het bewijs dat:

  • hij zorgvuldig gehandeld heeft en dus niet verantwoordelijk is voor de werkloosheid;
  • het hierdoor onmogelijk is de met naam genoemde werknemers tewerk te stellen gedurende de vermelde periode, mede omdat geen andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Deze richtlijnen gelden voor de maand augustus, september en oktober 2017.

Daarnaast heeft de Ministerraad op 29 september 2017 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties voor bedrijven van de primaire sector getroffen door de fipronil-crisis. Toen bleek dat sommige eieren van Belgische pluimveebedrijven besmet waren met fipronil als gevolg van een internationale fraudezaak in verschillende landen, waaronder België, heeft de federale regering een reeks uitzonderlijke maatregelen getroffen.

Eén van de maatregelen voorziet de schadeloosstelling van de getroffen bedrijven. Het ontwerp dat werd goedgekeurd bevat de uitvoeringsmaatregelen voor bedrijven van de primaire sector. Het bepaalt de procedure en de modaliteiten voor de toekenning van de federale compensaties die de wet voorziet als tegengewicht voor de materiële verliezen geleden door bedrijven die getroffen zijn door de fipronilcrisis. Het ontwerp is er ook op gericht om iedere vorm van misbruik en overcompensatie met betrekking tot de geleden materiële schade te voorkomen. De compensaties voor de andere sectoren zullen het voorwerp uitmaken van een ander ontwerp van koninklijk besluit.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

Bron


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , werkloosheid , wetgeving