Om de twee jaar sluiten de sociale partners uit de zogenaamde Groep van 10 een interprofessioneel akkoord. De afspraken die de partners maken in een IPA houden steeds een programmatie in voor de volgende twee jaren inzake loonevolutie, lastenverminderingen, vervangingsinkomens, enz. Dit akkoord wordt nadien omgezet in cao’s van de NAR en van de paritaire comités of in wetten en besluiten. 

 

Hoewel de sociale partners op 19 april 2021 tot een akkoord kwamen over de verdeling van de welvaartsenveloppe, bleven de verdere onderhandelingen omtrent de loonnorm en een aantal andere dossiers moeizaam verlopen. Er werd geen akkoord gesloten voor de afgesproken deadline van 1 mei 2021. Hierdoor nam de federale regering het initiatief in dit loonoverleg in eigen handen. 

 

De federale regering heeft op 6 mei 2021 een loonakkoord bereikt. Het gaat om een bemiddelingsvoorstel waarbinnen de sociale partners verder moeten onderhandelen. 

 

Hieronder vindt u alvast de belangrijkste punten uit dit bemiddelingsvoorstel. 

 

Loonnorm van 0,4%  

 

Ten eerste wordt de loonnorm voor de periode 2021-2022 vastgelegd op 0,4%. Dit betekent dat boven de automatische indexeringen en baremieke verhogingen de gemiddelde loonkost per voltijds equivalent maximaal met 0,4% kan stijgen. 

 

Coronapremie van 500 euro 

 

Ten tweede wordt een mogelijkheid voorzien voor ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten behaalden om, boven die 0,4%, eenmalig een coronapremie van maximaal 500 euro toe te kennen aan hun werknemers. Het is nog niet duidelijk wat er precies verstaan moet worden onder het behalen van goede resultaten. 

Deze coronapremie zou toegekend kunnen worden tot 31 december 2021 in de vorm van consumptiecheques met een ruimer toepassingsgebied. Zo wil men ervoor zorgen dat de besteding ervan ten goede komt aan de binnenlandse economie die zich niet enkel beperkt tot de horeca, cultuur of sport. Het gaat om een netto premie van maximaal 500 euro waarop een patronale bijdrage van 16,5 % verschuldigd is. 

 

Andere dossiers  

 

Daarnaast moeten de sociale partners ook nog verder onderhandelen over een aantal andere dossiers zoals onder meer de verhoging van de minimumlonen, de harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden, extra vrijwillige overuren en eindeloopbaanmaatregelen zoals bijvoorbeeld landingsbanen. 

Dit loonakkoord is onder voorbehoud gezien de inhoud nog definitief bevestigd moet worden in wetgevende teksten. 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , corona , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer