De programmawet van 25 december 2017 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2017. We bezorgen u hierbij een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale bepalingen.

 

Deze maatregelen zijn in werking getreden op 1 januari 2018

  • Uitbreiding van de flexi-jobs naar de sectoren van de handel zowel voor wat betreft de KMO’s als voor wat betreft de warenhuizen (voedingsnijverheid, detailhandel, sector van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen), alsook naar de gepensioneerden;
  • Het wordt mogelijk om werknemers een winstpremie toe te kennen als nieuwe vorm van bonus;
  • Definitieve versoepeling van de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties voor e-commerce ondernemingen met een vakbondsafvaardiging, en anderzijds een bijzonder kader voor nachtarbeid en zondagsarbeid in de e-commerce dat een bijkomende mogelijkheid inhoudt ten aanzien van de normale procedures tot invoering van nachtarbeid in de onderneming;
  • Een activeringsbijdrage is verschuldigd door werkgevers uit de privésector en de autonome overheidsbedrijven voor hun werknemers die tijdens een volledig kwartaal geen enkele prestatie leveren;
  • De bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen verhoogt van 1,5% naar 3%;
  • De werkgever die zijn verplichtingen niet naleeft voor zijn deeltijdse werknemers die een inkomensgarantie-uitkering genieten, moet een responsabiliseringsbijdrage betalen van 25 euro per deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet per maand tijdens dewelke deze verplichting niet nageleefd wordt;
  • Werkgevers kunnen voor hun personeel dat ze wensen af te danken in het kader van een collectief ontslag met sluiting van de onderneming géén gebruik meer maken van het parafiscaal gunstig regime van het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

Bron

  • Programmawet 25 december 2017, BS 29 december 2017.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , retail , wetgeving