De Regering heeft beslist een bijdragevermindering toe te kennen aan de werkgevers die deel uitmaken van de reissector en die onder de wet van 21 november 2017 vallen, met name zij die verzekerd zijn tegen insolventie in het kader van hun activiteiten als reisorganisatie. Het doel bestaat erin deze sector te ondersteunen, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
 
Deze bijdragevermindering beoogt het 2de kwartaal 2020, het 4de kwartaal 2020, het 1ste kwartaal 2021 en het 2de kwartaal 2021.
 

1. Toepassingsgebied

Deze maatregel is van toepassing op de werkgevers:
 • van de reissector (privésector)
 • die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten;
 • die actief waren vóór 1 april 2021 en die het op die datum nog altijd zijn.
 
Concreet gaat het om de werkgevers
 • die de hoofdactiviteit 'reisbureau' of 'reisorganisator' uitoefenen en die voor die hoofdactiviteit onder één van de volgende twee Nace-codes vallen:
  • Nace-code 79110: reisbureaus
  • Nace-code 79120: reisorganisatoren
 • en die gedurende de periode van het 2de kwartaal 2020 tot en met het laatste kwartaal waarop de vermindering betrekking heeft, namelijk het 2de kwartaal 2021, tegen insolventie verzekerd zijn zoals voorzien in de wet van 21 november 2017.
De werkgever mag daarbij in België of in een ander Europees land verzekerd zijn.
 

2. Bijkomende voorwaarden

Om voor de bijdragevermindering in aanmerking te komen, moet de werkgever aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:
 • zich ertoe verbinden om alle in dienst zijnde werknemers ononderbroken tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 in dienst te houden, behalve als de werknemer zelf ontslag neemt of wegens dringende redenen wordt ontslagen. In ieder geval mag de som van de tewerkstelling van alle werknemers bij de werkgever tijdens het 2de kwartaal 2021 niet kleiner zijn dan die van het 1ste kwartaal 2021 ; deze tewerkstelling wordt berekend op basis van µ(glob);
 
 • een concreet en individueel opleidingsaanbod aan de werknemers aanbieden dat overeenstemt met minstens 20% van hun contractuele arbeidsduur in het 1ste en 2de kwartaal 2021. Dit slaat op alle werknemers, of ze nu in tijdelijke werkloosheid zijn of niet.  Deze opleidingen moeten uiterlijk op 31 december 2021 gevolgd zijn;
 
 • zich in 2021 van het volgende onthouden:
  • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
  • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie  van de onderneming;
  • de inkoop van eigen aandelen;
 
 • de ondernemingsraad of bij ontstentenis hieraan, de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis hieraan, de werknemers, informeren over de toepassing van de maatregel in de onderneming en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, met name op het vlak van het opleidingsaanbod, en er overleg over plegen. 
De RSZ zal a posteriori controles op het naleven van de voorwaarden uitvoeren.
 

3. Noodzaak van een tijdige aanvraag

Om de bijdragevermindering te kunnen genieten, moet de werkgever uiterlijk op 30 juni 2021 een aanvraag aan de RSZ richten via een beveiligde online toepassing.
 
Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de omvang va de bijdragevermindering en de aanvraag- en berekeningsprocedure, kan teruggevonden worden in de Tussentijdse Instructie van de RSZ d.d. 2 maart 2021 (bron). De wetgevende teksten die bovenstaande regeling omvatten werden gestemd in het parlement, maar werden nog niet gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.
 
 

Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , Verloning , corona

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer