Op 30 oktober 2020 is in het Belgisch Staatsblad de wet gepubliceerd die het mogelijk maakt voor werknemers, die geconfronteerd worden met opvangproblemen door

  • de sluiting van de school of kinderdagverblijf van hun minderjarig kind; of
  • de sluiting van het centrum voor opvang voor gehandicapte personen van hun gehandicapt kind ongeacht de leeftijke

tijdelijke werkloosheid overmacht corona aan te vragen.

 

Dit recht geldt zolang het betrokken kind niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan.

 

De werknemer die gebruik maakt van dit recht dient zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient aan de werkgever een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen te overhandigen, dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken. In dit attest staat de periode vermeld waarin de sluiting van toepassing is.

 

De RVA heeft ondertussen wel bevestigd dat indien het gaat om een volledige of gedeeltelijke sluiting van de school, uitgaand van een algemene maatregel van een gemeenschap, de school het attest enkel moet afleveren indien de werknemer hier uitdrukkelijk om verzoekt (omdat de werkgever dat vraagt).

 

Indien de werkgever een mededeling tijdelijke werkloosheid overmacht moet versturen naar de RVA (omdat hij niet erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector), volstaat het dat hij in de elektronische mededeling als reden overmacht ‘opvang kind wegens sluiting school’ vermeldt.  De werkgever moet het attest sluiting corona niet opsturen naar de RVA.

 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de sluiting van de scholen in heel België op 9, 10, 12 en 13 november 2020 en de gedeeltelijke sluiting van de secundaire scholen (onder de vorm van afstandsonderwijs) in Wallonië en Brussel op 28, 29 en 30 oktober 2020.

 

De werknemer heeft, ten laste van de RVA, recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona volgens de vereenvoudigde procedure en de eraan gekoppelde dagelijkse toeslag ten laste van de RVA.

 

Deze regeling is in van kracht sinds 1 oktober 2020 en treedt buiten werking op 31 december 2020.

 

Bronnen :

  • Wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind, BS 30 oktober 2020
  • Nieuwsbericht RVA 28 oktober 2020

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer