Op 23 juli 2020 werd de wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III) gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.

Eén van de maatregelen in deze wet is een tijdelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing.

Om ondernemingen extra te ondersteunen moet voor elk van de maanden juni 2020, juli 2020 en augustus 2020 50% van het verschil tussen enerzijds de bedrijfsvoorheffing van die maand en anderzijds de bedrijfsvoorheffing van de referentiemaand (mei 2020) niet doorgestort worden.

Bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld, eindejaarspremie en achterstallige bezoldigingen wordt uitgesloten.

De totale vrijstelling over de drie maanden mag niet meer bedragen dan 20 miljoen euro.

Deze maatregel is van toepassing op werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Zijn uitgesloten:

  • Vennootschappen die tijdens de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 een inkoop van eigen aandelen of een toekenning of uitkering van dividenden (met inbegrip van de uitkering van liquidatiereserves), of een kapitaalvermindering, of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht.
  • Vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 ofwel:
    • een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs; of,
    • betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in één van deze staten, voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste 100.000 euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften

We verwachten nog verdere toepassingsmodaliteiten zoals de bewijsregeling en de modaliteiten inzake de aangifte. Ook is het wachten op verduidelijkingen van de fiscus in een circulaire of FAQ.

 

Toepassing bij Attentia

Attentia bekijkt momenteel op welke manier en via welke procedures deze vrijstelling zal kunnen toegepast en berekend worden. Deze nieuwe maatregel roept echter heel wat vragen op die momenteel nog onbeantwoord zijn. We hopen hierover snel verduidelijkingen te krijgen van de FOD Financiën.

De vrijstelling zal dus, in samenspraak met de FOD Financiën, retroactief worden toegepast. We houden u in ieder geval op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

 

Bron :

  • Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), B.S. 23 juli 2020

Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , corona , fiscaliteit , wetgeving