Tijdelijke inperking van bepaalde beslagen 

De wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 voerde reeds een tijdelijke inperking in van bepaalde beslagen tegen particulieren, met name van het uitvoerend beslag en van het uitvoerend en bewarend beslag onder derden (loonbeslag). Deze inperking van beslagen was van toepassing tot 17 juni 2020. 

Een soortgelijke maatregel is opnieuw ingevoerd, met inbegrip van een tijdelijke opschorting van de loonoverdrachten. Concreet betekent dit dat schuldeisers van 24 december 2020 tot 31 januari 2021 geen nieuwe loonbeslagen of -overdrachten kunnen betekenen. 

Deze tijdelijke opschorting is evenwel niet van toepassing op : 

  • Alimentatievorderingen 
  • Invorderingen van elke veroordeling in strafzaken (geldboetes, gerechtskosten,..) 
  • Invordering van sommen verschuldigd in hoofde van fiscale en sociale fraude 
  • Kennisgevingen van wettelijke hypotheken 
  • Indien schuldenaar instemt met beslag of voortzetting gedwongen tenuitvoerlegging 

 

Lopende loonbeslagen en overdrachten worden niet geschorst en moeten verder uitgevoerd worden. 

 

Tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels 

Van 24 december 2020 tot 31 maart 2021 is er eveneens een tijdelijke verhoging met 20% van de inbeslagnemingsdrempels waardoor de werknemers een hoger nettoloon overhouden na toepassing van het loonbeslag of de loonoverdracht. 

 

Beroepsinkomen 

 

Netto inkomsten 
Beslagbaar gedeelte 
Tussen € 0 en € 1.366 
(2020€ 1.138) 
0 % 
Tussen € 1.366,01 en € 1.467  
(2020 : € 1.222) 
20 % - max 20,20 €  
Tussen € 1.467,01 en € 1.619  
(2020: € 1.349) 
30 % - max 45,60 €  
Tussen € 1.619,01 en € 1.770  
(2020 : 1.475) 
40 % - max 60,40€  
Boven € 1.770 
100 % 

 

Vervangingsinkomen 

 

Netto inkomsten 
Beslagbaar gedeelte 
Tussen € 0 en € 1.366  
0 % 
Tussen € 1.366,01 en € 1.467  
20 % - max 20,20 €  
Tussen € 1.467,01 en € 1.770  
30 % - max 92,90 €  
Boven € 1.770 
100 % 

 

Bron

Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 24 december 2020 


Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , Verloning , loonelementen