In een koninklijk besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2020, heeft de Regering een aantal nieuwe maatregelen genomen om de gevolgen van de corona-crisis op het vlak van de tewerkstelling te beperken voor ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

 

Eén van de maatregelen is de mogelijkheid om tijdelijk een vermindering van de arbeidsduur in te voeren om de vermindering van werk op te vangen en de loonkost te doen dalen en zo ontslagen te vermijden. Het koninklijk besluit voorziet ook een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen bij invoering van een tijdelijke vermindering van de arbeidsduur.

 

De tijdelijke arbeidsduurvermindering kan ingevoerd worden door ondernemingen erkend als onderneming in herstructurering of moeilijkheden, waarvan de periode van erkenning ten vroegste aanvangt op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020.

 

Het gaat om de erkenningen als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. In het kader van deze maatregel kan de erkenning worden bekomen zonder dat een cao wordt gesloten tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfsvoorheffing.

Tijdelijke vermindering van de arbeidsduur

Om in aanmerking te komen voor de vermindering van sociale zekerheidsbijdragen moet de wekelijkse voltijdse arbeidsduur verminderd worden met 1/4 of 1/5 eventueel gecombineerd met de invoering van een vierdagenweek.

 

De tijdelijke vermindering van de arbeidsduur moet van toepassing zijn op het geheel van de werknemers of op een specifieke categorie van werknemers van de onderneming en kan enkel worden ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de onderneming of, wanneer er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, bij een wijziging van het arbeidsreglement.

 

De tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur en de tijdelijke invoering van de vierdagenweek, kunnen enkel worden ingevoerd voor een periode van maximaal één jaar, waarvan de begin- en einddatum vallen binnen de periode van erkenning als onderneming in herstructurering of als onderneming in moeilijkheden en de erkenningsperiode ten vroegste aanvangt op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020.

 

De begindatum van de aanpassing van de arbeidsduur en de invoering van de vierdagenweek kan 1 juli 2020 niet voorafgaan.

Vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen

De vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen wordt toegekend onder de vorm van een doelgroepvermindering.

Deze doelgroepvermindering is een forfaitair bedrag per kwartaal en per betrokken werknemer.

 

Arbeidsduurvermindering

Doelgroepvermindering

1/5

€600/kwartaal/werknemer

1/4

€750/kwartaal/werknemer

1/5 + invoering 4-dagenweek
(enkel voltijdse werknemers)

€1000/kwartaal/werknemer

1/4 + invoering 4-dagenweek
(enkel voltijdse werknemers)

€1150/kwartaal/werknemer

 

Op de driemaandelijkse DmfA-aangiften aan de RSZ worden de betrokken werknemers aangeduid met een specifieke verminderingscode. Ook dienen de data van begin en einde van de arbeidsduurvermindering te worden vermeld alsook de wekelijke arbeidsduur zowel vóór als na de arbeidsduurvermindering. Meer informatie hierover volgt in de RSZ-instructies van het 3de kwartaal 2020.

 

De looncompensatie

De cao (of het arbeidsreglement) moet voorzien in een looncompensatie. Deze looncompensatie bedraagt minstens 3/4 van het bedrag van de forfaitaire vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen.

Deze looncompensatie mag evenwel niet als gevolg hebben dat het brutoloon van de betrokken werknemer hoger is dan zijn brutoloon vóór invoering van de vermindering van de arbeidsduur.

 

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2020.

 

Let wel: deze maatregel is enkel van toepassing op ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Op de website www.herstructureringen.be kan u nagaan of u aan de erkenningsvoorwaarden voldoet en hoe u een aanvraag tot erkenning kan indienen.

 

 

Wenst u begeleiding bij de invoering van deze maatregel? Attentia staat aan uw zijde!

 

Onze experten staan klaar om u te begeleiden bij:

 

Indienen aanvraag tot erkenning onderneming in moeilijkheden/herstructurering

Opstellen cao en/of aanpassing arbeidsreglement

Implementatie arbeidsduurvermindering

 

Aarzel niet en neem contact op via

LegalPartners@attentia.be

 

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , arbeidsduur , corona , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer