De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021.

Bijgevolg kan vanaf 01.10.2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Het kan hierbij gaan om :

  • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting)
  • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

Er wordt dus weer afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht.

De werkgevers die geen beroep meer konden doen op de vereenvoudigde procedure omdat ze niet konden worden beschouwd als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoorden tot een uitzonderlijk hard getroffen sector en die vanaf 1 september 2020 zijn overgeschakeld naar tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, kunnen bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen door gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure.

Dit geldt ook voor de specifieke motieven tijdelijke werkloosheid overmacht op grond van quarantaine of voor de opvang van een kind.

 

Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen?

De werkgever moet enkel een ASR scenario 5(link is external) indienen. De ASR scenario 5 is de elektronische aangifte van sociaal risico waarin de werkgever aangifte doet van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld.

Hij moet die aangifte elke maand doen waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest en hoeft hiervoor niet te wachten tot het einde van de maand. Hij kan dit al in de loop van de maand doen, zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn. De werkgever duidt als reden van de tijdelijke werkloosheid 'overmacht' aan en vermeldt ‘coronavirus’ als reden van de overmacht. Bij de code ‘aard van de dag’ vermeldt hij 5.4. Deze aangifte wordt gelijkgesteld met de verplichte mededeling (zie volgend punt).

Deze aangifte vervangt ook de ASR scenario 2 indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen.

De werkgever hoeft geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona te sturen naar de RVA.

Dit geldt bijv. niet voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. In dit geval moeten de mededelingen van de eerste effectieve werkloosheidsdag verder verstuurd worden naar de RVA.

De werkgever die reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken heeft verstuurd (voor arbeiders, bedienden of in het kader van de overgangsregeling bedienden) omdat de onderneming niet uitzonderlijk hard getroffen was of behoorde tot een uitzonderlijk hard getroffen sector, kan dus op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden 'coronavirus'). Dat kan ook als sommige werknemers nog werken of als er nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

Indien de werkgever toch verder gebruik wenst te maken van de regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid 'economische oorzaken' aangeeft (door de code ‘aard van de dag’ 5.1 te vermelden), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek …). Hieruit volgt dat de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken voor arbeiders en bedienden ook verder kan toegepast worden (bijv. voor de arbeiders mogelijkheid om een mededeling volledige schorsing voor 8 weken of een mededeling gedeeltelijke schorsing voor 18 weken te vragen).

De werkgever hoeft geen controlekaart C3.2A af te leveren aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid (dus ook niet indien de werknemer bijv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer).

 

Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen?

Indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, kan hij daarvoor het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA gebruiken en de ASR scenario 5. Dat formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen, waar u bijkomende inlichtingen vindt over hoe u dat formulier aan uw uitbetalingsinstelling moet bezorgen (zie voor uw uitbetalingsinstelling: ABVV(link is external), ACLVB(link is external), ACV(link is external), HVW(link is external)).

De werknemer moet niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A. Dit geldt ook voor de werknemers tewerkgesteld in de bouwsector.

 

Specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus

Kunnen eveneens tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht :

  • Werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
  • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld.

Opmerking : de beslissing van een gemeenschap om de herfstvakantie te vervroegen of te verlengen wordt ook beschouwd als een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

  • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is

 

Welke (bijkomende) procedure moet gevolgd worden voor deze specifieke motieven?

De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk, naargelang de situatie, de volgende attesten bezorgen :

  • het quarantaineattest (bijv. omdat hij een risicopatiënt is) of
  • het bewijs dat geldt als quarantaineattest (bijv. voor de periode van 21 tot 30 oktober 2020 een sms uitgaand van contact tracing, ten gevolge van een hoog risico contact of terugkeer uit een rode zone) of

het attest sluiting corona, afgeleverd door de bevoegde instelling en ingevuld en ondertekend door de werknemer.

Opmerking : indien het gaat om een algemene maatregel uitgaand van een gemeenschap, waardoor alle scholen van die gemeenschap (gedeeltelijk of volledig) gesloten zijn (bijv. 9, 10, 12 en 13 november 2020 of 28, 29 en 30 oktober 2020 voor de secundaire scholen van de Federatie Wallonië-Brussel), moet de school het attest sluiting corona enkel afleveren op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer (indien de werkgever dit eist van de werknemer).

De werkgever houdt het quarantainegetuigschrift (of het vervangend bewijs hiervan) of het attest sluiting corona dat de werknemer hem heeft bezorgd, ter beschikking van de RVA, met het oog op een eventuele controle door de RVA.

 

Recht op uitkeringen en bedrag van de uitkering

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden. Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 31.03.2021, geldt dit eveneens voor de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken.

Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 31.03.2021 ontvangt de werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (het plafond ligt op € 2.754,76 per maand), ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 01.03.2020 tot en met 31.03.2021 ontvangen alle werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (behalve voor medische overmacht) bovenop hun werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag betaald door de RVA.

Tot 31 maart 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen. 

Bron


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , tewerkstelling , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer