De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een akkoord over een aantal maatregelen die bedrijven, sectoren en werknemers moeten helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Deze maatregelen zijn nog niet definitief, ze moeten nog goedgekeurd worden door de Regering en  uitgewerkt worden in wetgeving en cao’s. 

Jaarlijkse vakantie

Er werd reeds via koninklijk besluit beslist dat in de periode van 1 februari tot 30 juni 2020 de coronawerkloosheid gelijkgesteld wordt met de effectieve arbeidsprestaties voor zowel het vakantiegeld als het aantal vakantiedagen. Er was lange tijd onduidelijkheid of deze gelijkstelling ook na 30 juni 2020 zou verlengd worden.

Op 24 september 2020 is er in het Belgisch Staatblad een koninklijk besluit verschenen dat deze gelijkstelling vastlegt t.e.m. 31 augustus 2020.

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad zijn ook reeds overeengekomen om de gelijkstelling door te trekken voor zolang het overmachtsstelsel wegens corona loopt (momenteel tot 31 december 2020 voor uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen/sectoren) en dat op voorwaarde dat er een compensatie komt voor de werkgevers.

 

Economische werkloosheid voor bedienden – verlenging cao 147 

Om gebruik te kunnen maken van economische werkloosheid voor je bedienden, moet er een sectorale cao zijn, een ondernemings-cao of ondernemingsplan dat je neerlegt bij de FOD WASO. 

De sociale partners beslisten cao nr. 147 retroactief te verlengen van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021.  Deze nationale cao werd overeengekomen bij aanvang van de coronacrisis om sectoren en ondernemingen die geen cao hebben toegang te geven tot de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden. 

De cao voorziet een werkgeverssupplement van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid per werknemer en biedt toegang tot het klassieke stelsel economische werkloosheid voor de bedienden en het corona-overgangsstelsel. 

 

Neutralisatie corona-ouderschapsverlof, -tijdskrediet en landingsbaan 

Werknemers die na een periode van corona-ouderschapsverlof, -tijdskrediet of -landingsbaan een nieuwe aanvraag doen om 1/2 of 1/5 tijdskrediet te nemen, moeten respectievelijk  3/4 of voltijds tewerkgesteld zijn tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever.  

Het corona-ouderschapsverlof is niet geneutraliseerd in de wetgeving, waardoor werknemers die corona-ouderschapsverlof,  -landingsbaan of -tijdskrediet genomen hadden niet voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde en dus geen tijdskrediet konden nemen aansluitend op de corona-loopbaanonderbrekingen.  

Middels een aanpassing aan cao 103 zal worden voorzien in de neutralisering van het corona-ouderschapsverlof, het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan om gemakkelijk opnieuw in te stappen in het stelsel van het gewone tijdskrediet en landingsbaan. Dat betekent concreet dat een werknemer na het einde van één van die coronastelsels opnieuw in het gewone stelsel van tijdskrediet of landingsbaan kan stappen. 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , werkloosheid , wetgeving