Tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd en mogen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is ook het geval als ze het gevolg zijn van werkgebrek wegens economische redenen en het bv. nog mogelijk is om enkele dagen per week te werken. Ook de procedure voor het indienen van tijdelijke werkloosheid werd sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Vanaf 1 september 2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Zij kunnen dat doen tot en met 31 december 2020.

Voor de andere sectoren zijn vanaf 1 september 2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden). Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31 december 2020 wel nog overgangsmaatregelen van toepassing.

 

 
Situatie 1: zwaar getroffen ondernemingen (>20%)

Indien op basis van de originele DMFA aangifte van het 2de kwartaal 2020 is gebleken dat de onderneming minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid (werkgebrek) heeft ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven wegens economische oorzaken of wegens corona overmacht. Dit is een momentopname en er wordt geen rekening gehouden met (potentiële) correcties om welke reden ook die een invloed kunnen hebben op het feit of u al dan niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Hou er rekening mee dat de toelating tot het systeem van tijdelijke werkloosheid tot de discretionaire bevoegdheid van de RVA behoort en dat zij hierop controles zal uitvoeren zowel vooraf als achteraf.

De wetgever voorziet dat u nog verder de veréénvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona overmacht Corona kan toepassen tot en met 31 december 2020.

Ondernemingen die vanaf 1 september 2020 verder gebruik wensen te maken van de veréénvoudigde procedure dienen zo snel mogelijk het formulier C106A-CORONA-HGO via mail te bezorgen aan de dienst ‘Tijdelijke werkloosheid’ van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel.

Binnen de 2 weken na het verzenden zal de werkgever een antwoord ontvangen van de RVA.  Bij een positief antwoord kan de veréénvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht Corona verder worden toegepast.

Meer gedetailleerde informatie over de veréénvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid kan u terugvinden op de website van de RVA (infoblad E2 punt 2).

 

Situatie 2: overige werkgevers (< 20%)

Indien op basis van de originele DMFA aangifte van het 2de kwartaal 2020 is gebleken dat de onderneming minder dan 20% dagen tijdelijke werkloosheid (werkgebrek) heeft ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen wegens economische oorzaken of wegens corona overmacht. Dit is  een momentopname  en er wordt geen rekening wordt gehouden met (potentiële) correcties om welke reden ook die een invloed kunnen hebben op het feit of u al dan niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken vanaf  1 september 2020 geldt de normale procedure zowel voor arbeiders als voor bedienden. Dit betekent:

 • voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (arbeiders) of werkgebrek (bedienden);
 • opmaak van voorafgaande mededelingen;
 • mededeling eerste effectieve werkloosheidsdag;
 • controlekaarten C3.2A;
 • evt. uitkeringsaanvraag WECH002;
 • opmaak maandelijks bewijs uren tijdelijke werkloosheid WECH005.

 

Er gelden evenwel overgangsmaatregelen:

Arbeiders

De wettelijke maximum duur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wordt verhoogd:

 • volledige schorsing : maximum 8 weken (in plaats van 4 weken)
 • ​​​​​​​Grote schorsing : maximum 18 weken (in plaats van 3 maanden)

 

Bedienden

Er kunnen zich 2 situaties voordoen:

1. De onderneming is reeds erkend als onderneming in moeilijkheden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden.

De overgangsmaatregel is niet van toepassing. Vanaf 1 september 2020 kan u verder gebruik maken van de algemene regeling om tijdelijke werkloosheid economische redenen – werkgebrek bedienden  te gebruiken die reeds in uw onderneming van toepassing was op voorwaarde dat uw (sectorale) CAO of ondernemingsplan nog van toepassing is.

 

2. De onderneming maakt vanaf 1 september 2020 voor de eerste keer gebruik van de regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden

De onderneming heeft 2 keuzes:

 1. Van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 gebruik maken van de overgangsmaatregel tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden
 2. Gebruik maken van de algemene regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden. Deze regeling kan aangevraagd worden voor langere duur

 

Overgangsmaatregel van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020

De toegang tot het stelsel economische werkloosheid voor bedienden is tot eind 2020 niet beperkt tot de ondernemingen in moeilijkheden. De onderneming moet wel kunnen aantonen dat er in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de economische werkloosheid, een substanstiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie was in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019.

De vereiste blijft bestaan dat een onderneming die gebruik maakt van dit stelsel moet gebonden zijn door een cao of door een ondernemingsplan die wordt neergelegd ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een kopie van het ondernemingsplan dient overgemaakt te worden aan de ondernemingsraad of bij gebrek daarvan, aan de vakbondsafvaardiging. Dit onder voorbehoud van de verlenging van cao 147, die het voor ondernemingen die momenteel niet gebonden zijn door een sectorale cao, een bedrijfs-cao of een ondernemingsplan mogelijk maakt om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren. Bijgevolg moeten ondernemingen dan geen bedrijfs-cao of ondernemingsplan meer sluiten of opstellen. Het overleg hierover is lopende bij de sociale partners. Wij houden u op de hoogte zodra meer hierover bekend is.

 

Tevens dient de werkgever in het ondernemingsplan zich ertoe te verbinden de bedienden op wie de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid wordt toegepast, twee vormingsdagen per maand aan te bieden.

Voor ondernemingen die gebruik maken van de overgangsmaatregel wordt voor het kalenderjaar 2020 het maximum aantal kalenderweken waarin zij gebruik kunnen maken van de regeling schorsing bedienden verhoogd met 8 weken:

 • volledige schorsing : maximum 24 weken (in plaats van 16 weken)
 • gedeeltelijke arbeid : maximum 34 weken (in plaats van 26 weken)

 

Om vanaf 1 september 2020 verder gebruik te maken van de overgangsmaatregel dient bijkomend het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSTEL ingediend te worden bij de RVA. Bij een positief antwoord (binnen de 2 weken) kan de overgangsmaatregel toegepast worden.

 

Algemene regeling

Om van de algemene regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden gebruik te kunnen maken, moet de onderneming aantonen te voldoen aan de preliminaire voorwaarden zoals voorzien in artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

In tegenstelling tot de overgangsmaatregel kan de cao of het ondernemingsplan afgesloten worden voor een langere duur en dient u er zich niet toe te verbinden om 2 vormingsdagen per maand aan te bieden.

Om vanaf 1 september 2020 verder gebruik te maken van de algemene regeling dient het formulier C106A ingediend te worden bij de RVA.

Meer gedetailleerde informatie over de overgangsmaatregelen van de tijdelijke werkloosheid kan u terugvinden op de website van de RVA (infoblad E2).

 

Bron :

 • Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , sociale zekerheid , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer