Een KB van 22 juni 2017 heeft recent KB's aangepast tengevolge van de hervorming van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid. In aanvulling daarop heeft de wetgever nu een reeks bepalingen gebundeld in verband met de 'bevoegdheid van de inspectiediensten'. Die zijn opgenomen in een nieuwe verzamelwet.

Bedoeling is om de gevolgen van de hervorming verder te regelen zodat alle bevoegdheidsdomeinen van de sociale inspectiediensten in aanmerking komen. Op 1 juli 2017 werd de inspectiedienst van de FOD Sociale Zekerheid immers geïntegreerd in de inspectiedienst van de RSZ. Dat gebeurde in het kader van een ruimer hervormingsproces. De overdracht van bevoegdheden vond plaats in overleg met de betrokken administraties, namelijk: de FOD Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid, en de RSZ. Er werd advies ingewonnen bij de Nationale Arbeidsraad (NAR), bij de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht en bij de Raad van State.

 

Samengevat:

  • De wet heft de bevoegdheid van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid op in het kader van de intrekking van de erkenning van erkende sociale secretariaten.
  • De wet past een verouderde benaming aan en heft de bevoegdheid van de sociale inspectie op voor de opsporing en vaststelling van bepaalde misdrijven.
  • De wet heft de verplichting voor een dienstverrichter op om het einde van het mandaat te melden aan de sociale inspectie. Deze verplichting blijft wel gelden ten aanzien van de inspectiediensten van de RSZ.
  • De wet past verschillende artikelen van het Sociaal Strafwetboek aan om verwijzingen op te heffen. De sociale inspectie wordt ook vervangen door de inspectie van het RSVZ.
  • De wet heft de bevoegdheid op van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid voor het toezicht op de toepassing van de Arbeidsongevallenwet. Die bevoegdheid gaat naar de FOD Werkgelegenheid.
  • De wet heft de bevoegdheid op van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid voor de controle op de toepassing van de wet van 15 juli 2013 (goederenvervoer). De inspectiediensten van de RSZ, de RVA en de FOD Werkgelegenheid blijven bevoegd voor deze materie.

 

Dit onderdeel van de verzamelwet van 30 september 2017 treedt in werking op 1 juli 2017.

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , wetgeving