Chroom-6 wordt gebruikt in roestwerende middelen en kan na blootstelling op termijn leiden tot ernstige gezondheidsschade. Een vaak gebruikte gevaarlijke CMR-stof dus. Maar hoe beheers je werkzaamheden met chroom 6?

Chroom-6 staat op een lange lijst van CMR-stoffen: stoffen die carcinogeen, mutageen of reprotoxisch zijn. Werknemers kunnen eraan blootgesteld worden via de ademhaling, maar de stof dringt ook door via de huid. Dat kan bv. bij:

 • spuiten van verf die chroom-6 bevat;
 • schuren, snijden of lassen van oppervlakken waarop chroom-6-houdende verf zit;
 • lassen van roestvrij staal (rvs);
 • verchromen van oppervlakken van metaal of kunststof, als hierbij chroom-6-verbindingen worden toegevoegd en die worden omgezet in chroom-0 op het metaal of kunststof;
 • houtconservering en de verwerking en het contact met geconserveerd hout;
 • werken met cement;
 • werkzaamheden in/nabij een leerlooierij en bij verwerking van leer.

 

De Nederlandse Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen helpt je op weg voor goede beschermingsmaatregelen (let wel, die wordt afgetoetst aan de Nederlandse Arbo-wet!):
Met de tool checkt je stap per stap of je genoeg beheersmaatregelen neemt en of de juiste maatregelen worden genomen: 

 • Doorloop eerste de checklist chroom-6 in oppervlakken. Die is specifiek gericht op werkzaamheden aan oppervlakken met mogelijke chroom-6-blootstelling.
 • Inventariseer dan de technische beheersmaatregelen. Bekijk daarvoor de tabel met mogelijke technische maatregelen bij diverse soorten bewerkingen.
 • Ontwikkel een veilige werkwijze voor werkzaamheden met chroom-6. Onder een veilige werkwijze verstaan we een nauwkeurig omschreven activiteit of aanpak die aantoonbaar een blootstelling oplevert die in alle gevallen onder de grenswaarde blijft. In het geval van chroom-6 kan dit op twee manieren. Ten eerste door voldoende luchtmetingen uit te voeren. Ten tweede door gebruik te maken van een betrouwbaar kwantitatief model voor de berekening van de blootstelling. Omdat er veel verschillende werkzaamheden mogelijk zijn met chroom-6, is eigenlijk nooit sprake van ‘één veilige werkwijze’. Daarom is het bijna altijd nodig om voor iedere specifieke situatie een eigen veilige werkwijze te ontwikkelen.
 • Werk samen met een deskundige. Bedrijven en sectoren doen er goed aan om samenwerking te zoeken met organisaties die soortgelijke activiteiten uitvoeren. Daarnaast vraagt een veilige werkwijze om een goede onderbouwing met metingen of modelberekeningen. Dat lukt eigenlijk alleen met ondersteuning van een blootstellingsdeskundige (een arbeidshygiënist). Het is dus zeker zaak om die vanaf het begin te betrekken bij de ontwikkeling van een veilige werkwijze.

 

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsplaats , industriële hygiëne en toxicologie