De vakantieperiode staat voor de deur en dat betekent dat uw werknemers verlof opnemen. Het aanwerven van studenten is een voordelige manier om het personeelstekort, dat hiermee gepaard gaat, op te vangen en de continuïteit van uw onderneming te garanderen.

 

Wat met studenten die niet over de Belgische nationaliteit beschikken?

De situatie van de tewerkstelling van buitenlandse studenten die in België studeren, varieert naargelang de soort tewerkstelling. In sommige gevallen zijn ze vrijgesteld van een arbeidskaart en in andere gevallen moeten ze er één hebben. In hoofde van het bedrijf spreekt men van een arbeidsvergunning; in hoofde van de werknemer van een arbeidskaart.

 

Vrijstelling van de arbeidskaart/arbeidsvergunning

De buitenlandse studenten afkomstig uit een land van de Europese Economische Ruimte of uit Zwitserland hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de Belgische studenten, zelfs als ze geen onderwijs volgen in België of hier niet verblijven. Dit betekent dus dat ze zonder bijkomende formaliteiten tewerkgesteld kunnen worden.

Buitenlandse studenten die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (+ Zwitserland) en die gemachtigd zijn tot een verblijf in België kunnen worden tewerkgesteld als bezoldigde werknemer als zij in het bezit zijn van een arbeidskaart.

Studenten die in België studeren en ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling van het middelbaar of hoger onderwijs zijn vrijgesteld van een arbeidskaart in twee gevallen:

  1. Voor arbeidsprestaties tijdens de schoolvakanties op voorwaarde dat de studenten legaal in België verblijven en dat ze nog steeds zijn ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling om voltijds onderwijs te volgen. Studenten verblijven legaal in België wanneer ze zijn ingeschreven in de Belgische gemeente waar ze verblijven en ze van deze gemeente een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR), een identiteitskaart voor vreemdelingen, hebben ontvangen.
  2. Studenten die in het kader van hun studies in België verplicht stages moeten doen.

In deze gevallen heeft de werknemer geen arbeidskaart nodig. De werkgever heeft ook geen arbeidsvergunning nodig. Aangezien er zware sancties staan op de illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers, is het steeds van groot belang na te gaan in welke situatie de student zich bevindt alvorens over te gaan tot aanwerving.


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , aanwerven , arbeidsovereenkomst , buitenlandse werknemers , student , wetgeving