Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opnieuw een stap gezet in de uitbouw van een eigen doelgroepenbeleid. Er worden twee premies toegekend om de altererende opleiding te stimuleren.

 

1. Mentorpremie

Een mentorpremie van 1.750 euro wordt toegekend per periode van twaalf maanden aan een werkgever ook met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dat voor elke mentor die gedurende minstens zes maanden minstens één en maximum vier ‘leerlingen’ tegelijk begeleidt in die exploitatiezetel.

 

Het gaat hier personen om:

  • die ingeschreven zijn bij een van de erkende operatoren voor alternerende opleiding;
  • die minder dan 25 jaar oud zijn; en
  • die een overeenkomst alternerend leren afsluiten (specifieke regelgeving).

 

De werkgever kan slechts één premie per mentor krijgen. Hij dient daartoe een aanvraag in bij Actiris

 

2. Jongerenpremie

Een jongerenpremie wordt toegekend aan de jongere voor elke alternerende opleiding van minstens vier maanden bij dezelfde werkgever in uitvoering van een of meer opleidingsovereenkomsten (onder andere ook de beroepsinlevingsovereenkomst).

De jongere kan maximum drie keer recht hebben op de jongerenpremie gedurende dezelfde opleidingscyclus (en voor zover hij succesvol een jaar opleiding heeft beëindigd). De premie bedraagt 500 euro bij de eerste en de tweede aanvraag, en 750 euro bij de derde aanvraag. Hij dient daartoe een aanvraag in bij Actiris (formulier opgesteld door Actiris):

 

  • De aanvraag bevat de in het besluit opgesomde informatie en stukken (identiteit, adres, benaming opleiding, getuigschrift van de onderwijs- of opleidingsinstelling …).
  • Bij het formulier zit een getuigschrift dat bevestigt dat de opleiding in de onderneming werd gerealiseerd voor een periode van minimum vier maanden, en ook een getuigschrift van welslagen.
  • De aanvraag wordt ingediend binnen de drie maanden die volgen op het einde van het opleidingsjaar.
  • Het bedrag van de jongerenpremie wordt ten laatste betaald binnen de twee maanden die volgen op de indiening van het volledige aanvraagdossier.

 

De ‘jongere’ in kwestie moet gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gedurende de periode van deeltijdse leerplicht begint hij met het volgen van onderwijs met beperkt leerplan. Of met het volgen van de voor de vervulling van de leerplicht erkende vorming.

Het besluit van 7 juni 2018 is met de basisbepaling uit de kaderordonnantie in werking getreden op 1 juli 2018.

 

Tegelijk wordt het KB van 1 september 2006 betreffende de start- en stagebonus opgeheven. En in het KB van 16 mei 2003 dat de verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen heeft geharmoniseerd en vereenvoudigd, wordt het onderdeel over de mentors opgeheven.

 

Bron: 

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018 betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren, BS 19 juni 2018
  • Wolters Kluwer – Social Eye

 


Lees meer nieuws over: Verloning , aanwerven , arbeidsovereenkomst , wetgeving