De wet van 21 december houdende diverse bepalingen in sociale zaken voorzag dat alle personen, die arbeid verrichten onder een gereglementeerd stelsel van werkplekleren, dezelfde bescherming moeten genieten tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten als andere werknemers.

 

Op 2 september 2019 is  in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat de uitvoeringsmodaliteiten hiertoe vastlegt verschenen.

 

Enerzijds wordt de inwerkingtreding vastgelegd op 1 januari 2020.

 

Verder definieert het besluit ook de notie werkgever.

In het algemeen is het zo dat de organiserende instelling (VDAB, Forem,..), de verplichtingen op van de werkgever op het vlak van arbeidsongevallen en beroepsziekten op zich neemt.

Op dit principe legt het besluit een aantal uitzonderingen vat, waarbij diegene die de persoon in opleiding effectief tewerkstelt verantwoordelijk is voor hun bescherming tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit is onder meer het geval bij  individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO), beroepsinlevingsstage (BIS), ondernemerschapstrajecten,…)

 

In de wet van 21 december 2018 wordt ook een bijzondere regeling vastgelegd voor bepaalde categorieën van personen in werkplekleren. Deze bijzondere regeling houdt in dat

  • Uitsluitend het gedeelte van de opleidingsovereenkomst waarbij arbeidsprestaties worden verricht gelijkgesteld wordt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • Er geen vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheiid verschuldigd zijn;
  • Het basisloon voor de berekening van de vergoedingen wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de getroffene wordt vastgesteld op 12 maal het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.

 

Het koninklijk besluit heeft nu ook de categorieën van personen vastgelegd die onder deze bijzondere regeling vallen ( beroepsverkennende stage, stage-overeenkomst alternerende opleiding, beroepsinlevingsstage,….)

Bron:

  • Koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten', BS 2 september 2019

 

  • Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 17 januari 2019

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , arbeidsovereenkomst , arbeidsreglementering , arbeidsveiligheid , sociale bijdragen , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer