De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd door de minister van Werk, Kris Peeters, in het kader van het betaald educatief verlof. Het ontwerp-KB legt de loongrens voor de uren educatief verlof voor het schooljaar 2018-2019 vast op 2.928 euro. Dit betekent een stijging van 2% ten gevolge van één overschrijding van de spilindex in de periode september 2017 – augustus 2018.

 

Hoewel de bevoegdheid voor het stelsel van Educatief verlof vanaf 1 juli 2014 is overgedragen naar de gewesten, blijven de arbeidsrechtelijke aspecten en de regels inzake sociaal overleg een federale bevoegdheid. De vaststelling van de bovengrens van het referteloon voor de terugbetaling aan de werkgevers heeft betrekking op de relatie tussen werkgever en werknemer, waardoor het een federale materie blijft.

 

De standpunten van de werknemers- en werkgeversorganisaties zijn verschillend:

  • De werkgeversorganisaties wijzen erop dat de deelstaten hun verantwoordelijkheid niet opnemen wat betreft de indexering van het uurforfait voor terugbetaling aan werkgevers. Dit heeft tot gevolg dat een federale indexering een kostenstijging voor ondernemingen betekent. Ze geven dan ook een negatief advies over het ontwerp-KB tot verhoging van de loongrens.
     
  • De leden van de werknemersorganisaties geven daarentegen een positief advies. Ze betreuren óók het feit dat deelstaten de uurforfaits voor de terugbetaling niet hebben aangepast, tegen het advies van de sociale partners in, maar benadrukken dat dit de federale overheid niet ontslaat van hun verantwoordelijkheid tot indexering van de loongrens.

 

Anderzijds wordt er van werknemerskant ook op aangedrongen om de index van de loongrens die in het schooljaar 2011-2012 niet werd toegepast alsnog door te voeren.

We houden u via onze nieuwsbrieven en Newsletter op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Bron:

  • NAR advies 2.106 van 12 november 2018

Lees meer nieuws over: Verloning , arbeidsovereenkomst , gewaarborgd inkomen , indexatie , payroll , sociale zekerheid , verlof , verloning , verloven

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer