Eerder dit jaar publiceerde de RVA een nieuw infoblad voor de werkgever over de ‘Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking of tijdskrediet’. Het herhaalde enerzijds de regels die meestal van toepassing zijn op alle deeltijdse werknemers, anderzijds werden bepaalde speciale regels toegelicht die enkel van toepassing zijn op de werknemers in loopbaanonderbreking[1].

 

De RVA heeft nu een aantal standpunten gewijzigd en publiceerde in december een aangepaste versie van dit infoblad.

 

We zien enkele belangrijke aanpassingen met betrekking tot het presteren van overuren en met betrekking tot de arbeidsduurvermindering.

 

Welke regels zijn van toepassing in geval van een arbeidsduurvermindering (ADV) in de onderneming?

In principe is het stelsel van ADV niet van toepassing op deeltijdse werknemers. Voor de RVA mag een loopbaanonderbreker dat stelsel wel genieten op voorwaarde dat de dagen van ADV worden ingehaald gedurende de wettelijke periode die daarvoor voorzien is en binnen de grenzen van de periode van loopbaanonderbreking, tenzij een cao of het arbeidsreglement binnen de onderneming een bepaalde periode oplegt waarin ze moeten worden ingehaald.

 

Voorbeeld: de werknemer neemt 1/5 loopbaanonderbreking van 01.01.2019 tot 30.06.2019. Binnen zijn onderneming bestaat een stelsel van ADV. Dat stelsel voorziet dat de voltijdse werknemers 39 uur per week werken in plaats van 38 uur. Ter compensatie krijgen ze 6 dagen ADV die ze moeten nemen tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dat is zo bepaald in een cao. Tussen 01.01.2019 en 30.06.2019 presteert de werknemer in loopbaanonderbreking 31u12'/39u in plaats van 30u24'/38u. Daarvoor krijgt hij wel een aantal dagen ADV dat overeenkomt met de prestaties die hij in die periode heeft geleverd. Als het inhalen van de ADV is opgelegd door een cao zal er geen gevolg gegeven worden door de RVA als de werknemer tussen 01.01.2019 en 30.06.2019 31u12'/39u presteert en zijn dagen ADV niet opneemt.

 

Welke regels zijn van toepassing in geval van bijkomende uren of overuren (met inbegrip van vrijwillige overuren en wachtdiensten)?

Gelet op de regels rond deeltijdse arbeid en de filosofie van het systeem van loopbaanonderbreking (zorgen voor een betere balans tussen werk-privéleven), moeten de uren die de werknemer presteert overeenkomen met gevraagde onderbreking.

 

De werknemer mag bijkomende uren of overuren doen als hij dat doet binnen de wettelijk voorziene bepalingen en als de volgende voorwaarden tegelijk vervuld zijn:

 • de uren worden gepresteerd op vraag van de werkgever (dus geen bijkomende uren op vraag van de werknemer en geen vrijwillige overuren);
 • de uren worden ingehaald tijdens de daartoe voorziene wettelijke periode, alsook tijdens de periode van loopbaanonderbreking;
 • ze gebeuren niet systematisch maar zijn uitzonderlijk. Het moet immers gaan om punctuele situaties of situaties van overmacht die moeten worden gerechtvaardigd in geval van controle (met uitzondering van meerprestaties te wijten aan een wachtdienst).

 

Voor de werknemers tewerkgesteld in wachtdiensten van thuis uit is een aparte regeling van toepassing aangezien het presteren van bijkomende uren of overuren in veel gevallen inherent is aan hun werkregime. Wel mag in dat geval geen wachtdienst worden voorzien op een moment dat samenvalt met de gebruikelijke loopbaanvermindering. Als er op andere momenten bijkomende uren worden gepresteerd ingevolge de wachtdienst, dan moet inhaalrust worden toegekend.

 

Wat zijn de regels die van toepassing zijn in geval van tewerkstelling met een glijdend uurrooster?

Een regeling van glijdende uurroosters is een arbeidsregeling waarbij de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn pauzes bepaalt met naleving van vastgelegde stam- en glijtijden.

 

Een werknemer in 1/5 of 1/2 loopbaanonderbreking kan worden tewerkgesteld in een glijdend uurrooster zolang:

 • de gebruikelijke regels rond de deeltijdse arbeid worden gerespecteerd;
 • de praktische toepassingsmodaliteiten (stam- en glijtijden, maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur ...) van het glijdende rooster van de werknemer met 1/5 of 1/2 loopbaanonderbreking worden vastgelegd in het arbeidsreglement en in de deeltijdse arbeidsovereenkomst;
 • de principes uit dit infoblad worden nageleefd, d.w.z. dat de gepresteerde arbeidstijd overeenstemt met de tijd vermeld in het addendum bij de arbeidsovereenkomst en gedurende de wettelijke voorziene periode, beperkt tot de periode van loopbaanonderbreking.

 

 

Wat zijn de gevolgen als de regels van dit infoblad niet worden nageleefd?

De inspectiedienst van de RVA zal nagaan of de principes uit dit infoblad worden nageleefd in functie van:

 • elke gevraagde periode van loopbaanonderbreking (en dus niet verlengd)
 • de juridische teksten die van toepassing zijn binnen uw onderneming
 • de situatie van de betrokken werknemer.

 

Als hij onregelmatigheden of inbreuken vaststelt, kan dat de volgende gevolgen hebben:

 

 • strafrechtelijke vervolging van uzelf en/of de werknemer
 • en/of herziening van het recht op loopbaanonderbreking van de werknemer
 • en/of herziening van het recht op de uitkeringen van de werknemer
 • en/of terugvordering van de onderbrekingsuitkeringen die de werknemer ten onrechte heeft ontvangen.

 

Bijzonder geval in geval van tijdskrediet (privésector) en ouderschapsverlof (alle sectoren): als de werknemer tijdens de periode van loopbaanonderbreking (met of zonder uitkeringen) meer uren gepresteerd heeft dan de arbeidstijd die het gevolg is van de gevraagde loopbaanonderbreking, maar de bepalingen van artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (verplichtingen deeltijdse arbeidsovereenkomst) en van de cao nr. 103 wel worden nageleefd, kan de werknemer een onderbreking zonder uitkeringen genieten.

 

Bron:

 • RVA – Infoblad E56: Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking (gewone loopbaanonderbreking / thematische verloven) / tijdskrediet

 

 

 

[1] De term loopbaanonderbreking wordt hier gebruikt voor zowel het stelsel tijdskrediet als voor de thematische verloven.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , arbeidsovereenkomst , verloven , wetgeving