De ministerraad van 25 oktober 2018 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de risicosectoren bepaalt voor de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen, de zogenaamde ‘Limosa’-melding.

 

De algemene ‘Limosa’-meldingsplicht voor zelfstandigen werd omgevormd tot een meldingsplicht voor welbepaalde, limitatief opgesomde risicosectoren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vereisten van de Europese Commissie op het vlak van de uitvoering door België van het arrest C-577/10 van 19 december 2012 van het Hof van Justitie.  In dit arrest heeft Het Europees Hof geoordeeld dat de Limosa-aangifte voor zelfstandigen in strijd is met de Europese bepalingen, omdat zij een belemmering vormt voor het vrij verkeer van personen en diensten.

Dit ontwerp legt de drie risicosectoren voor de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen vast, namelijk:

  • de sector werken in onroerende staat
  • de schoonmaaksector
  • de vleessector

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Ministerraad 25 oktober 2018 (Presscenter)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , RSZ , sociale zekerheid , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer