In kader van de nieuwe tijdelijke socio-economische maatregelen getroffen door de Regering krijgen verzoekers om internationale bescherming de toelating vóór het verstrijken van de normale wachttijd van 4 maanden te werken in België.

 

Bestaande toestand

Overeenkomstig artikel 18 van KB van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden hebben buitenlandse onderdanen, houders van een attest van immatriculatie, model A, de toelating om in België te werken als zij tot één van de volgende categorieën behoren:

  1. De personen die het voorrecht van een recht op verblijf inroepen op basis van artikel 10 of 10bis van de wet van 15 december 1980, tijdens de periode van onderzoek van de aanvraag tot erkenning van het verblijfsrecht, met uitzondering van familieleden van een student;
  2. De personen die, in het kader van de strijd tegen de mensenhandel een verblijfsvergunning van minstens drie maanden hebben ontvangen;
  3. de verzoekers om internationale bescherming die, vier maanden na hun verzoek om internationale bescherming te hebben ingediend, nog geen betekening hebben ontvangen van de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tot afwijzing van het verzoek, en dit tot de definitieve beslissing in het kader van een verzoek om internationale bescherming

 

Nieuwe maatregel

Het bijzondere machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 voorziet dat het 3° bovenstaande puntje (zie vetdruk) tijdelijk wordt opgeschorst, zij het wel voor zover

hun verzoek om bescherming ten laatste op 18 maart 2020 werd geregistreerd; en
de werkgever instaat voor de opvang van de verzoeker.

De opschorting geldt vanaf 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.

 

Bron :

  • Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28 april 2020

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , buitenlandse werknemers , corona , wetgeving