Nadat de ratificatie is afgerond in Marokko, zal het Belgisch-Marokkaans verdrag inzake sociale zekerheid, getekend op 18 Februari 2014, in werking treden op 1 juni 2022.

Dit verdrag vervangt het oude verdrag van 1968 en vervolledigt het voornamelijk voor wat betreft de ziekteverzekering.

De Overeenkomst is voor België van toepassing op de wetgevingen betreffende de verplichte stelsels voor:

  • de verstrekkingen en uitkeringen inzake ziekte en moederschapsverzekering van werknemers;
  • de verstrekkingen en uitkeringen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • de rust- en overlevingspensioenen van werknemers;
  • de prestaties inzake de invaliditeit van werknemers, zeelieden ter koopvaardij en mijnwerkers;
  • de gezinsbijslag van werknemers.

 

De integrale tekst van de overeenkomst kan u nalezen op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

 

Bron :

  • FOD Sociale Zekerheid

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , buitenlandse werknemers , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer