Sinds de publicatie van het koninklijk besluit van 24 april 2014 (BS, 23 mei 2014), moet minstens om de vijf jaar een risicoanalyse beeldschermwerk worden uitgevoerd. Het is dus tijd om de actualisering van uw risicoanalyse in te plannen.

Op 23 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit waarbij het verplicht gezondheidstoezicht voor beeldschermwerkers werd opgeheven en vervangen door de verplichting om een risicoanalyse uit te voeren. Door de evolutie van de beeldschermtechnologie verdween immers de noodzaak voor een oogonderzoek, terwijl risico's van ergonomische en psychosociale aard steeds belangrijker werden. Deze risico's vereisen een bredere benadering dan alleen een medisch onderzoek.

 

Actualisatie van risicoanalyses

Gelet op de snelle evolutie op gebied van technologie en werkorganisatiemethoden, heeft de wetgever een minimumfrequentie opgelegd voor het bijwerken van de risicoanalyse: ze moet om de vijf jaar geactualiseerd worden. Dit betekent dat als u deze analyse hebt uitgevoerd bij het verschijnen van het besluit, het nu tijd is om uw risicoanalyse te actualiseren.

Aangezien er al een eerste analyse werd uitgevoerd, ligt de focus hierbij op de materiële, organisatorische en wetenschappelijke evoluties die de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden en aanleiding kunnen geven tot een herbeoordeling van de risico's enerzijds, en een evaluatie van de genomen preventiemaatregelen anderzijds.

 

SOBANE-strategie

De risicoanalyse moet gebeuren op het niveau van een groep werkposten en op het niveau van het individu. Dit kan worden aangevuld met een bevraging in verband met de werkomstandigheden en lichamelijke klachten.
De SOBANE-strategie kan als kader worden gebruikt voor de analyse:

1) Screening: op wie is het risico 'beeldschermwerk' van toepassing?

2) Observatie: subjectieve bevraging van de medewerkers

3) Analyse: bezoek van de preventieadviseur aan de individuele werkplek

4) Expertise: specifieke oplossingen voor personen met specifieke klachten.

 

Na de analyse…

De risicoanalyse moet worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De collectieve resultaten worden door hem overgemaakt aan de werkgever en binnen de twee maanden na de overmaking voorgelegd aan het Comité.

Volgend op het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het Comité, stelt de werkgever de maatregelen vast die nodig zijn om de activiteit van de werknemer zodanig te organiseren dat de dagelijkse werktijd met een beeldscherm op gezette tijden wordt onderbroken door rustpauzes of andersoortige activiteiten, waardoor de belasting van het werken met een beeldscherm wordt verlicht.

 

Wettelijke referentie

De inhoud van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk is inmiddels opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk. De wettelijke voorschriften met betrekking tot beeldschermen zijn terug te vinden in Boek VIII, Titel 2.

 

Bronnen

  • Medisch toezicht voor beeldschermwerkers
  • Risicoanalyse "Werken met beeldschermen"
  • Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk
  • Rosalba Mendolia / Mathieu Vanhaelen, senTRAL Nieuws, 22 mei 2019

 

Wenst u meer informatie? Contacteer wellbeing@attentia.be


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , risicobeheersing , wetgeving