Op 25 november 2022 keurde de ministerraad op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed dat de arbeidsrechtelijke omkadering regelt van een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die zich voordoet tijdens de jaarlijkse vakantie van de werknemer

De regelgeving inzake jaarlijkse vakantie zal worden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de Europese Richtlijn 2003/88/EG betreffende de aspecten van de organisatie en de arbeidstijd. 

De werknemer zal zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte moeten brengen van zijn verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt. Hij zal tevens een geneeskundig getuigschrift voor moeten leggen aan de werkgever, ook indien dit niet vereist is op basis van de normale regels.  

Uiterlijk op het moment dat hij dit geneeskundig getuigschrift voorlegt, zal de werknemer aan zijn werkgever moeten meedelen dat hij wenst gebruik te maken van zijn recht op behoud van de vakantiedagen die samenvallen met de dagen van arbeidsongeschiktheid. De werknemer heeft recht op gewaarborgd loon voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de vakantie. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het is nog niet duidelijk wanneer deze regelgeving in werking zal treden.  

 

Bron :

  • Ministerraad van 25 november 2022 - News.belgium.be 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , absenteïsme , arbeidsreglementering , payroll , wetgeving , ziekte

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer