De regering heeft een akkoord bereikt over de responsabilisering van werkgevers en werknemers in het kader van de herinschakeling in het bedrijf van langdurig zieken. Het gaat enkel om langdurig zieken die nog restcapaciteit hebben om te werken.

Bedoeling van de responsabilisering is zoveel mogelijk werkgevers en werknemers ervan te overtuigen mee te werken aan de re-integratie van deze langdurig zieken. Bij het uitwerken van de oplossing is gewaakt voor een evenwicht tussen de responsabilisering voor werkgevers en die voor werknemers.

 

Werkgevers

Van de werkgevers wordt verwacht dat zij zullen meewerken aan herinschakeling en/of het voorzien in aangepast werk. Zij hoeven niet altijd een re-integratietraject uit te stippelen. De werkgever kan, in overleg met de werknemer, ook zonder traject aangepast werk regelen.

De overheid verwacht verder van de werkgevers dat zij contact houden met de zieke werknemers want dit verhoogt de kans op een geslaagde terugkeer naar de werkplek. Zij zullen ook redelijke aanpassingen moeten doen aan de werkpost om de herinschakeling van de zieke werknemers mogelijk te maken. Werkgevers die onvoldoende inspanningen leveren voor de herinschakeling zonder dit te motiveren, kunnen een sanctie krijgen. Het betreft een forfaitair bedrag van 800 euro per tekortkoming. Werkgevers die een inspanning leveren om zieke werknemers aangepast werk te bezorgen en naar de werkplek te begeleiden, maar vaststellen dat dit onmogelijk te realiseren is en dit motiveren, riskeren niks.

Er is een uitzondering voorzien voor KMO’s van minder dan 50 personeelsleden. Na één jaar komt er een evaluatie van de bedrijven die tussen 20 en 50 personeelsleden hebben om na te gaan of daar problemen zijn voorgevallen met herinschakeling.

 

Werknemers

Van de werknemers die langdurig ziek zijn en die nog restcapaciteit hebben, wordt verwacht dat zij ook inspanningen leveren om het aangepast werk of re-integratietraject te laten slagen. Het betreft enkel mensen die nog in staat zijn een job uit te voeren maar die misschien ander, aangepast werk nodig hebben.

Werknemers die hun verplichtingen niet nakomen zonder geldige redenen, riskeren, net zoals de werkgevers, een sanctie. Hun uitkering vermindert met 5% gedurende één maand als de werknemer zijn administratieve verplichtingen niet nakomt en bijvoorbeeld de vragenlijst niet invult. De uitkering vermindert met 10% gedurende één maand als de werknemer niet komt opdagen voor een gesprek over een re-integratietraject.

 

Artsen

Artsen zullen eveneens geresponsabiliseerd worden. Abnormaal voorschrijfgedrag van artsen zal in kaart worden gebracht zodat de overheid exact weet welke artsen moeten worden aangesproken. Er wordt ook een oplossing uitgewerkt opdat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheren de re-integratietrajecten en begeleiding naar aangepast werk kunnen opnemen in hun huidige takenpakket.

 

We volgen dit op de voet op en zodra we over meer informatie beschikken, houden we u via onze nieuwsbrieven en newsletter verder op de hoogte.

 

Bron

  • Persbericht Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid – Maggie De Block

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , gezondheid , hr beleid , wetgeving , ziekte