De wet houdende diverse bepalingen inzake werk van 15 januari 2018 voorzag dat ambassades en consulaten, wat betreft hun personeel dat niet geniet van een geprivilegieerd statuut, sinds 15 februari 2018 onder toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen.

 

Het toepassingsgebied van de cao-wet wordt dus uitgebreid met het personeel van:

  • de diplomatieke zendingen,
  • de missies bij internationale organisaties die hun zetel hebben in België (NAVO en Europese Unie),
  • de buitenlandse diplomatieke of consulaire ambtenaren die gevestigd zijn in België.

 

Zij ressorteren voortaan in principe onder PC 337. De betrokken werkgevers blijven de werkgeverscategorie 032 behouden.

Maar het PC 337 heeft een residuaire bevoegdheid.  In principe kan aan ambassades en consulaten ook (bijkomend) een andere werkgeverscategorie toegekend worden. Zo vallen de werknemers die uitsluitend of hoofdzakelijk tuinen onderhouden voor eigen rekening onder het PC 145 en de dienstboden vallen onder het PC 323.

 

Bron

  • Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, BS 5 februari 2018.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , aanwerven , sociaal overleg , wetgeving

2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer