Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept op tot acties voor meer koopkracht in verschillende sectoren, aan bedrijven en op drukbevolkte plaatsen op 14 december 2018. Er worden stakingsaanzeggingen ingediend om de acties te dekken.

 

Gevolgen voor werkgevers

Werknemers die deelnemen aan de acties

Indien de werknemers die deelnemen aan de acties hun werkgever hiervan op voorhand op de hoogte brengen, zijn ze gewettigd afwezig.  Ze hebben evenwel geen recht op (gewaarborgd) loon ten laste van de werkgever aangezien ze hun arbeidsovereenkomst niet uitvoeren. De werkgever kan eventueel wel verlof of inhaalrust toestaan. Zij die gesyndiceerd zijn, zullen recht hebben op een stakingsvergoeding betaald door de vakbond.

 

·Staking in de onderneming

Indien er een staking uitbreekt in de onderneming, dan is de werkgever niet verplicht het loon te betalen aan de werkwillige werknemers. Indien de werkgever hen andere taken kan toekennen of op een andere plaats kan laten werken, dan is de werknemer tewerkgesteld en ontvangt hij zijn gewoon loon.

 

Indien er geen alternatieve tewerkstelling mogelijk is, dan kan de werknemer een vergoeding van de RVA ontvangen indien tegelijkertijd de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Er is geen alternatieve tewerkstelling mogelijk.
  • De werknemer is op het werk aangekomen.
  • De werknemer heeft geen baat bij het resultaat van de staking.

 

·Afsluiting van een bedrijventerrein

De RVA stelt als voorwaarde dat de werknemer op het werk moet zijn aangekomen om een vergoeding ten laste van de RVA te ontvangen. Het afsluiten van een bedrijventerrein leidt er toe dat werknemers hun plaats van tewerkstelling niet kunnen bereiken. De RVA kan dan stellen dat niet aan alle voorwaarden is voldaan. De werknemer zal moeten bewijzen dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen om het werk te bereiken (een andere ingang, …) om eventueel recht te hebben op een vergoeding. De RVA bekijkt de situatie geval per geval.

 

·Staking van het openbaar vervoer

Indien een werknemer te laat aankomt of helemaal niet op het werk geraakt omwille van een onvoorzienbare staking van het openbaar vervoer, dan is in principe het gewaarborgd dagloon verschuldigd. Echter indien de staking op voorhand wordt aangekondigd, dan moet de werknemer de nodige maatregelen nemen om het werk te kunnen bereiken. Indien hij dit niet doet, dan zal hij geen aanspraak kunnen maken op het gewaarborgd loon. Dit moet geval per geval bekeken worden.

 

·Uitzendarbeid

Uitzendkrachten kunnen niet tewerkgesteld worden in ondernemingen waar een staking uitbreekt. Enerzijds moet nagegaan worden of de actie die gaande is een staking is en anderzijds of deze actie een gevolg heeft op de activiteiten van uw onderneming. Echter wij raden aan om in een dergelijke situatie steeds contact op te nemen met het uitzendkantoor en navraag te doen of er uitzendkrachten mogen tewerkgesteld worden of niet.

 


Lees meer nieuws over: Attentia , Newsletter , Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , tewerkstelling , verloning , verloven

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer