Het verscheen al enkele keren in de pers dat de regering nog verdere socio-economische en gezondheidsmatregelen zou nemen naast de reeds genomen maatregelen.  Op 11 april kwam de Kern uitgebreid met de voorzitters of vertegenwoordigers van de 10 partijen samen om deze nieuwe maatregelen vorm te geven. Wij lichten er de meest relevante uit voor werkgevers en ondernemingen.

Let op, de wetteksten waarop deze nieuwe maatregelen berusten, werden nog niet gepubliceerd in  het Belgisch staatsblad, waardoor wij ons enkel kunnen baseren op de berichtgeving uitgaande van de regering.. Door gebrek aan publicatie van de wetteksten, zijn de concrete uitwerking en de voorwaarden van de verschillende maatregelen dus nog niet gekend. Zodra deze beschikbaar zijn, zullen wij hier uiteraard over communiceren.
 

1.     Het instellen van een tijdelijke opschorting op faillissementen van bedrijven.

Tijdens deze moeilijke periode zal elke onderneming als schuldenaar, die in moeilijkheden verkeert als gevolg van de Coronacrisis, worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan verlengd worden.

 

2.     De vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren 

Sinds 2017 kunnen werkgevers en werknemers een akkoord sluiten over vrijwillige overuren. Deze overuren moeten niet gerechtvaardigd worden door een wettelijke uitzondering of specifieke motivering. Het enige dat hiervoor nodig is om is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer die elke 6 maanden dient vernieuwd te worden. Standaard is er een maximum van 120 vrijwillige overuren per jaar.

De regering bepaalt nu dat in de zogenaamde kritische sectoren (terug te vinden in de bijlage van het M.B van 23 maart 2020) tot 220 vrijwillige overuren mogen gepresteerd worden tot 30 juni 2020. Deze vrijwillige overuren zijn ook vrijgesteld van belasting.

 

3.     Tijdelijke werklozen flexibel aan het werk in de tuin- en bos

In normale omstandigheden kan een werkloosheidsuitkering niet zonder toestemming van de RVA gecombineerd worden met loon ingevolge een tewerkstelling. Dit wegens de voor de hand liggende reden dat als je een werkloosheidsuitkering ontvangt je ook werkloos (buiten je wil) hoort te zijn.

Echter uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. Daarom besliste de regering om tijdelijk werklozen toe te laten om op een flexibele manier en zonder inkomensverlies tijdelijk in de tuinbouw- en bosbouwsector te werken. Zo krijgt de werknemer voor een volledige werkdag bijvoorbeeld het normale loon voor de uitgeoefende functie en behoudt hij 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

 

4.     Versoepeling flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk

De regering spreekt ook van een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om zo het ter beschikking stellen van vaste werknemers aan andere bedrijven en werkgevers in de essentiële sectoren mogelijk te maken. Hierbij dienen minstens de loon- en arbeidsvoorwaarden van de gebruiker gerespecteerd te worden en het principe van gelijk werk voor gelijk loon wordt gerespecteerd.

 

5.     De neutralisatie van de werkuren van studenten 

Studenten hebben een jaarlijks contingent van 475 uur waarbinnen zij mogen werken aan verminderde socialezekerheidsbijdragen.

De regering heeft nu beslist dat de gepresteerde uren van jobstudenten in de tweede helft van 2020 niet meetellen voor de berekening van het contingent van 475 uur per jaar. Studenten kunnen dus de beroepsbevolking versterken in de essentiële sectoren zoals de detailhandel of de voedingssector.

 

6.     De mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur 

Contracten van bepaalde duur kunnen opeenvolgend gesloten worden. Deze contracten moeten normaal een looptijd van minimaal 3 maanden en er kunnen maximaal 4 opeenvolgende contracten afgesloten worden voor een maximale periode van 2 jaar[1].

Om in deze uitzonderlijke situatie tegemoet te komen aan de vraag om mensen tijdelijk en voor een kortere duur tewerk te stellen, zullen in de essentiële sectoren opeenvolgende korte contracten (korter dan 3 maanden) kunnen afgesloten worden. Dit voorlopig voor een periode van 3 maanden tijdens de Coronamaatregelen.

 

7.     Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt 

Asielzoekers die nog geen definitieve positieve beslissing hebben, maar wel een aanvraag ingediend hebben bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), krijgen van de regering de mogelijkheid om tijdens hun procedure toch te werken Hieronder valt ook de periode van een mogelijk beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het doel hierbij is om het gebrek aan arbeidskrachten, met name seizoensarbeiders, te compenseren.

 

8.     De bevestiging van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep 

Zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 dagen onderbreken ingevolge de coronacrisis, hebben recht op een financiële uitkering voor de maanden maart en april 2020.

De regering zal in haar nieuwe wetgevende besluiten dit overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep bevestigen wanneer zij  een inkomen hebben tussen 6996,89 EUR en 13993,78 EUR hebben. Ook actieve gepensioneerden met een inkomen van minimaal 6996,89 EUR die verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken door Covid-19 zullen voor het overbruggingsrecht in aanmerking komen.

 

9.     Opvordering gezondheidspersoneel

De regering wil als een soort laatste redmiddel mogelijk maken dat waardoor gezondheidspersoneel dat nog niet is ingezet, kan opgevorderd worden. Zo willen zewil men de capaciteit van gezondheidswerkers in de ziekenhuizen en woonzorgcentra in stand houden of waar nodig, verhogen. Of er al dan niet personeel zal worden opgevorderd, is afhankelijk van de ernst en urgentie die van de situatie. Het blijft de voorkeur van de regering dat werkgevers inzetten of vrijwillige aanwervingen, terbeschikkingstelling van werknemers bij andere werkgevers of  tijdelijk werklozen opnieuw inschakelen om de capaciteit in de onderneming te blijven te garanderen of opnieuw te verhogen.

 

10.   Staatswaarborg

Tenslotte werd er beslist om een staatswaarborg op te zetten in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van het Coronavirus. Deze waarborg heeft tot doel nieuwe kredieten tot 50 miljard te garanderen voor niet-financiële ondernemingen waaronder zelfstandigen en rechtspersonen in de non-profitsector. Deze maatregel zal een terugwerkende kracht krijgen vanaf 1 april .

 

Vier tips om uw gezicht minder aan te raken en zo het risico op Covid-19-besmetting te verkleinen.

 

Ontdek hier alle actuele info rond het coronavirus en hoe wij u bijstaan in deze uitzonderlijke tijden.

 

 

 

[1] Uitgezonderd de gevallen van art. 10bis §3 waarbij de minimale termijn 6 maanden dient te zijn met een maximum tot 3 jaar.


Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , Verloning , Sociale bijdragen , Werken met personeel , arbeidsreglementering , corona

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer