Elke handelaar, zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot van een handelsvennootschap die failliet werd verklaard, kan de faillissementsverzekering aanvragen bij ons sociaal verzekeringsfonds. U hebt dan recht op:

  • maandelijkse uitkering gedurende maximaal twaalf maanden.
  • ziekteverzekering (geneeskundige zorgen) en gezinsbijslag gedurende maximaal vier kwartalen zonder dat u bijdragen betaalt.

Deze uitkering kan gedurende maximum twaalf maanden toegekend worden. De twaalf maanden kunnen opgenomen worden in verschillend schijven tijdens de loopbaan.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de faillissementsverzekering moet u cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

  • verzekeringsplichtig zijn geweest in het sociaal statuut voor zelfstandigen gedurende minstens de vier kwartalen voorafgaand aan het vonnis van faillietverklaring.
  • bijdragen betaald hebben in de categorie hoofdberoep gedurende die vier kwartalen.
  • vanaf het vonnis van faillietverklaring geen beroepsactiviteit meer uitoefenen of geen recht kunnen laten gelden op een vervangingsinkomen.
  • hoofdverblijfplaats in België hebben.

 

Die voorwaarden zijn ook van toepassing als u niet-handelaar (landbouwers, beoefenaars van vrije beroepen…) bent, maar dan moet u bijkomend voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • U hebt door middel van een collectieve schuldregeling een gehomologeerde minnelijke aanzuiveringsregeling verkregen.
  • U hebt een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgelegd gekregen.
  • U hebt aanpassing of herziening van de regeling verkregen.

 

Aan de voorwaarden moet voldaan zijn binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan het einde van het kwartaal dat volgt op de datum van stopzetting.

 

Hoe dient u een aanvraag in?

Als u een beroep wenst te doen op de faillissementsverzekering moet u een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin het faillissement werd voltrokken. Voor de niet-handelaar is dat vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op datgene waarin de zelfstandige activiteit werd stopgezet. De aanvraag moet gebeuren met een aangetekende brief of door neerlegging van een verzoekschrift bij ons sociaal verzekeringsfonds.

Een mandataris oefent als natuurlijke persoon een beroepsactiviteit in een vennootschap uit zonder een arbeidsovereenkomst te hebben. U wordt dan beschouwd als zelfstandige en moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds dat uw sociale bijdragen regelt.


Lees meer artikels over: Sociale zekerheid

Labels: aanvullende verzekeringen