De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. Het bedrag wordt maandelijks 'aan de bron' ingehouden door de werkgever op het belastbare loon – dat is het brutoloon min de sociale bijdragen – van de werknemers. Die inhouding hangt vooral af van de hoogte van het belastbare brutoloon – dat is het brutoloon vermeld in de arbeidsovereenkomst min de sociale bijdragen – en de samenstelling van het gezin. Nadien wordt die bedrijfsvoorheffing verrekend in de belastingafrekening van de werknemers.

 

Welke factoren beïnvloeden het bedrag van de bedrijfsvoorheffing?

Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing hangt af van een aantal factoren die vastgelegd zijn in regels opgenomen in de Bijlage III van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, die jaarlijks in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De belangrijkste factoren zijn:

 • hoogte van het loon: volgens de ‘schaal’ waarin het belastbaar loon zich situeert, waarbij de voorheffing trapsgewijs sprongen maakt naarmate het loon stijgt.
 • burgerlijke staat:
  • echtgenoot met beroepsinkomsten of alleenstaanden
  • echtgenoot zonder beroepsinkomsten
 • gezinssamenstelling:
  • kinderen ten laste
   • valide/mindervalide kind(eren)
   • aantal kinderen
  • andere personen ten laste
 • andere gezinslasten:
  • De verkrijger van de inkomsten is een alleenstaande.
  • De verkrijger van de inkomsten is een niet-hertrouwde weduwnaar of weduwe of een ongehuwde vader of moeder met 1 of meer kinderen ten laste.
  • De verkrijger van de inkomsten is zelf een mindervalide.
  • De verkrijger van de inkomsten heeft zijn ascendenten of zijverwanten tot en met de tweede graad of die van zijn echtgenoot ten laste.

 

Volgende aspecten zorgen voor een vermindering van de bedrijfsvoorheffing:

 • De verplichte inhoudingen ter uitvoering van een groepsverzekeringscontract.
 • De vermindering toegepast voor bezoldigingen door overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag. Deze vermindering geldt slechts voor de eerste 130 overuren die de werknemer presteert.
 • De vermindering toegepast voor bescheiden inkomsten.
 • De vermindering verleend op de bedrijfsvoorheffing aan de werknemers die recht hebben op een werkbonus.

Lees meer artikels over: Verloning

Labels: fiscaliteit , payroll , sociaal secretariaat