Primaire tabs

U bent hier

Goed begeleid terug aan de slag

Op 1 oktober 2022 gingen nieuwe regels in rond het verplichte re-integratietraject, waarbij werkgevers verplicht zijn om langdurig zieken te begeleiden bij hun terugkeer naar de werkvloer. Ben jij op de hoogte van de nieuwe gang van zaken?

 

Terug aan het werk? 

We zetten alle stappen op een rijtje in een handige infographic, die je hier gratis kan downloaden.

 

Het re-integratietraject bestaat uit de volgende onderdelen. 

 

1. De opstart

Een re-integratie kan opgestart worden door:

2. De beoordeling en hun gevolgen

Traject A: werkhervatting is mogelijk


De beslissing

De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten en kan intussen ander of aangepast werk doen (eventueel via een progressief traject).
 
De preventieadviseur-arbeidsarts bepaalt, op basis van de huidige gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer, aan welke voorwaarden en modaliteiten het aangepast of ander werk  (en eventueel de werkpost) moeten voldoen. De preventieadviseur-arbeidsarts kan hierbij ook al aangeven of er aanpassingen nodig zijn aan de oorspronkelijke werkpost, zodat de werknemer zijn oorspronkelijke functie later vlot kan hervatten.
 

Het gevolg

  • OF De werkgever dient (in overleg met de betrokken partijen), binnen de 63 kalenderdagen, een re-integratieplan op te stellen en dit voor te leggen aan de werknemer. De werknemer heeft nadien 14 kalenderdagen de tijd om akkoord of niet akkoord te gaan met dit plan. Dit goedgekeurd of afgekeurd plan dient de werkgever voor te leggen aan de preventieadviseur-arbeidsarts. 
  • OF De werkgever kan niet aan de aanbevelingen van de PA-AA voldoen en maakt, binnen de 63 kalenderdagen, een motivatieverslag op waarin wordt toegelicht waarom niet. Dit motivatieverslag dient de werkgever voor te leggen aan de preventieadviseur-arbeidsarts.

 

Traject B: werkhervatting is niet mogelijk


De beslissing

De werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk, maar kan wel ander of aangepast werk doen (eventueel via een progressief traject).

De preventieadviseur-arbeidsarts noteert op het formulier de voorwaarden en modaliteiten waaraan het aangepast of ander werk, en eventueel de werkpost, moeten beantwoorden, op basis van de huidige gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer. De arbeidsarts neemt ook de medische verantwoording voor deze beslissing op in het gezondheidsdossier van de werknemer (dit is vooral nuttig met het oog op een eventuele beroepsprocedure).

Het gevolg

  • OF De werknemer kan niet akkoord gaan met deze definitieve beslissing en heeft 21 kalenderdagen om een beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts. 
  • OF De werkgever dient (in overleg met de betrokken partijen), binnen de 6 maanden vanaf de dag van ontvangst van het besluit, een re-integratieplan op te stellen en dit voor te leggen aan de werknemer. De werknemer heeft nadien 15 kalenderdagen de tijd om akkoord of niet akkoord te gaan met dit plan. Dit goedgekeurd of afgekeurd plan dient de werkgever voor te leggen aan de preventieadviseur-arbeidsarts. 
  • OF De werkgever kan niet aan de aanbevelingen van de PA-AA voldoen en maakt, binnen de 6 maanden, een motivatieverslag op waarin toegelicht wordt waarom niet. Dit motivatieverslag dient de werkgever voor te leggen aan de preventieadviseur-arbeidsarts.

 

Traject C: nog geen beslissing mogelijk


De beslissing

Het is om medische redenen (nog) niet opportuun om een re-integratiebeoordeling te doen.

Dit is bv. het geval wanneer de werknemer nog (medische) behandelingen moet ondergaan op korte termijn of moet herstellen, waardoor het niet duidelijk is of die tijdelijk dan wel definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk. In dit geval wordt het re-integratietraject beëindigd. Het kan pas ten vroegste na 3 maanden terug opgestart worden (tenzij de preventieadviseur-arbeidsarts goede redenen heeft om van deze termijn af te wijken). 

Het gevolg

Na een beslissing C wordt het traject beëindigd. Er kan pas een nieuw traject opgestart worden na 3 maanden.

De Preventieadviseur-arbeidsarts (of de verpleegkundigen die de arts bijstaan) zijn wettelijk verplicht om de werknemer die langer dan 4 weken arbeidsongeschikt is te informeren over de verschillende mogelijkheden rond werkhervatting. Om de preventieadviseur-arbeidsarts in staat te stellen deze verplichting na te komen, dient de werkgever de nodige contactgegevens (adres, telefoonnummer, privémailadres, startdatum van ongeschiktheid) van deze werknemer door te geven.  

Gelieve de noodzakelijke informatie te bezorgen aan de Customer Advisor van uw onderneming.

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer