Primaire tabs

U bent hier

Disclaimer

ATTENTIA corporate vzw en haar aangesloten entiteiten (met name ATTENTIA sociaal secretariaat vzw, ATTENTIA nv, ATTENTIA preventie en bescherming vzw, ATTENTIA Kinderbijslag vzw, ATTENTIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS vzw en KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal kantoor nv) (hierna gezamenlijk "Attentia", "wij", "ons" of "onze") bepalen in deze disclaimer de voorwaarden voor het gebruik van de website www.attentia.be.

De website wordt beheerd door ATTENTIA corporate v.z.w., te contacteren via e-mail: info@attentia.be of schriftelijk: ATTENTIA corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent.
Door gebruik te maken van deze website, wordt U geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te aanvaarden. Indien u niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van deze website.

Attentia besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk en actueel mogelijk weer te geven en voor de sociaaljuridische informatie enkel betrouwbare bronnen aan te wenden. Alle informatie op de website (of/en gelinkte websites) is van algemene aard, dit tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, dient U altijd de daarvoor bevoegde diensten raad te plegen.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Attentia echter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist en bijgewerkt is. ATTENTIA wijst dan ook enige aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder kennisgeving de inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) aan te passen en/of te verwijderen. 
Indien de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij alle redelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Als U onjuistheden vaststelt, kan U contact opnemen met de website beheerder.

Attentia spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, doch kan echter niet garanderen dat de website steeds volledig vrij is van technische problemen en geeft geen garanties inzake functioneren van de website of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Attentia heeft geen enkele controle over de inhoud of technische aspecten van enige website van derden waarnaar U met hyperlinks op deze website wordt doorverwezen. Dergelijke hyperlinks worden louter aangeboden voor uw gebruiksgemak en gebruik ervan is op eigen risico. De aanwezigheid van deze hyperlinks betekent niet dat Attentia deze sites (of de inhoud of het gebruik ervan) zou goedkeuren of aanvaarden. Attentia aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik ervan. 

 

Online diensten

Aangezien de online diensten toegankelijk zijn door middel van gebruikersnamen en persoonlijke paswoorden die toegekend worden aan de gebruikers, wijst Attentia elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik ervan door een gebruiker.

Elke online bestelling van diensten, producten of documenten op deze website houdt integrale instemming in met deze voorwaarden, alsook met de bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan iedere entiteit van ATTENTIA corporate vzw.

Simulaties gemaakt via deze website worden meegedeeld onder voorbehoud van wijzigende wetgeving. De resultaten zijn indicatief en niet verbindend.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat kunnen worden geplaatst wanneer U onze website bezoekt. Dit betreft bezoekers-identificatie-informatie die door een bezoeker wordt verstrekt en wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Wij gebruiken cookies om de belevenis bij een volgend bezoek aan onze website te optimaliseren. Wij verwijzen naar onze cookieverklaring voor gedetailleerde informatie betreffende ons cookie beleid.

 

Privacy

Wij vinden de privacy van onze klanten belangrijk. Wij verwijzen naar onze Privacy Policy voor gedetailleerde informatie betreffende ons privacy beleid.

 

Gedrag van bezoekers

Bezoekers van onze website gaan ermee akkoord dat ze zich zullen onthouden van: (I) het via of door de website verzenden van enige informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chats, communicatie of andere gegevens die schadelijk, onwettelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of verwerpelijk zijn of zo ervaren worden door Attentia; (II) het verzenden of pogen te verzenden van enig virus, trojaans paard of ander middel dat software beschadigt of vernietigt; (III) het al dan niet bewust schenden van enige van toepassing zijnde wet of regelgeving; en (IV) het plegen van inbreuken op de privacy of enig persoonlijk recht (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van enig (rechts)persoon.
Attentia kan om welke reden dan ook te allen tijde uw toegang tot (delen van) de website blokkeren en/of opschorten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de volledige inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. U heeft het recht de informatie van deze website voor persoonlijk gebruik te consulteren, downloaden en reproduceren, doch dit enkel in overeenstemming met  de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en slechts voor zoverre dit conform is met een normaal persoonlijk gebruik van de informatie.  Dit recht op gebruik mag louter voor informatieve doeleinden worden aangewend, dit met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie aan of door derden.
Voormeld persoonlijk gebruiksrecht geldt niet voor teksten en/of tools die enig gebruik ervan expliciet beperken. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaandelijke toestemming van Attentia vereist en ATTENTIA corporate vzw en haar aangesloten entiteiten behouden in elk geval te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Beperking van aansprakelijkheid

U gaat expliciet akkoord dat het gebruik van de website op uw eigen risico geschiedt.

Onze website kan ook feiten, meningen, inzichten, verklaringen en aanbevelingen van derde partijen bevatten. Attentia garandeert of onderschrijft geenszins de juistheid, of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring, of andere informatie weergegeven, ge-upload, of verspreid via de website. U erkent dat indien U vertrouwt op een dergelijke mening, verklaring, advies of informatie, zulks voor uw eigen risico geschiedt.

Attentia is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor enige directe, indirecte, afgeleide, immateriële of gevolgschade (hierin inbegrepen doch niet beperkt tot enige bedrijfsverliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan uw programma’s en/of andere gegevens op uw computer, of van uw apparatuur en/of programma’s) die voortvloeit uit het gebruik van de website, en/of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, noch voor de informatie op de website zelf.

Enige beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden echter slechts indien en in zoverre toelaatbaar onder Belgisch recht.

 

Vrijwaring

Indien U deze website gebruikt, gaat U akkoord om Attentia te vrijwaren voor enige schade, verlies, kosten, vorderingen en/of aansprakelijkheden opgelopen uit hoofde van of in verband met uw schending van de gebruiksvoorwaarden van deze website (hierin inbegrepen doch niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten en advocatenkosten, en vorderingen van derden wegens (beweerlijke) intellectuele eigendomsrechtelijke inbreuken). U aanvaardt om zo volledig mee te werken aan de verdediging van Attentia tegen een dergelijke vordering en/of schadegeval, met dien verstande dat Attentia zich desgevallend het exclusieve controle- en verdedigingsrecht voorbehoudt.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Belgisch recht is van toepassing op eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website. Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven worden aan ATTENTIA corporate vzw. Ingeval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, dit behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

 

Commentaren, klachten en vragen

Indien U een vraag of klacht heeft over deze voorwaarden, kan U contact opnemen met de website beheerder. Wij appreciëren uw feedback, doch alle commentaren, berichten, suggesties en andere communicatie die naar de website en/of de beheerder worden verzonden, zullen het exclusieve eigendom van ATTENTIA corporate vzw worden. ATTENTIA Corporate vzw is gerechtigd alle dergelijke berichten op welke manier dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het reproduceren en openbaren van dergelijke berichten, zonder enige verplichting tot vergoeding in welke vorm dan ook.

 

Feeling good works great