Primaire tabs

U bent hier

Federaal

d
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De tijdelijke werkloosheid omwille van COVID-19 werd ondertussen opnieuw verlengd tot minstens 31 augustus 2020. Ook de daaraan gekoppelde vereenvoudigde aanvraag-procedure loopt verder tot eind augustus. Bovendien werd door de overheid ook beslist dat de tijdelijke werkloosheid voor werknemers in de periode van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020, geen impact zal hebben op hun vakantiegeld én vakantie-dagen voor volgend jaar.

 

Uitstel van betaling RSZ

Één van de maatregelen, die eveneens werd genomen, betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020.  Er zijn twee soorten uitstel van betaling:
 
 • Groep I: Automatisch uitstel
De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen.
 
 • Groep II: Uitstel na voorafgaande aangifte
Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting getroffen zijn, maar op eigen initiatief sluiten omdat ze de door de overheid gestelde sanitaire maatregelen niet kunnen naleven, komen niet in aanmerking voor een automatisch uitstel. Ondernemingen die zich in deze situatie bevinden, kunnen wel een verklaring op eer afleggen om ook aanspraak te maken op uitstel van betaling.
 
 • Groep III: Uitstel na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien
Het betreft de werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020.
 
Zij dienen een verklaring op eer in te dienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot: 
 • - een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het 2de kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het 2de kwartaal 2019 of het 1ste kwartaal 2020;

 en/of

 • - een vermindering van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor het 2de kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het 2de kwartaal 2019 of het 1ste kwartaal 2020; met 'loonmassa' wordt de som bedoeld van de bedragen waarop de basisbijdragen voor de sociale zekerheid worden berekend.
 
 • Notie ‘volledige sluiting’
Voor wat de notie “volledige sluiting” betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz. 
 
 • Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen? 
Deze werkgevers genieten tot 15 december 2020 een uitstel van betaling van de volgende bedragen: 
- het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd zijn  
- het debetbericht jaarlijkse vakantie  
- de voorschotten voor het tweede kwartaal 2020  
- het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal 2020 verschuldigd zijn  
- de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen 
- de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen 
 
Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020. 
 
Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.  De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren. 
Ondernemingen niet betrokken bij het automatisch uitstel of uitstel na voorafgaande aangifte 

 

Minnelijk afbetalingsplan RSZ

De ondernemingen waarop de coronacrisis een economische weerslag heeft en zo moeilijkheden veroorzaakt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen, kunnen een minnelijk afbetalingsplan vragen aan de RSZ op basis van de problematiek rond het coronavirus voor het eerste en het tweede kwartaal 2020.
 

Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ kunnen de ondernemingen maandelijkse afbetalingen doen voor een maximum van 24 maanden. Ondernemingen die hun socialezekerheidsbijdragen correct betaald hebben, kan de RSZ mogelijks vrijstellen van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten. 

Praktisch gezien, moet de werkgever naar de pagina 'minnelijk afbetalingsplan' op de portaalsite gaan en het vragenformulier invullen. Bij het puntje 'uw motivatie', moet hij uitleggen hoe zijn onderneming financieel  getroffen werd door de coronacrisis.
 

Verhoging van het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw

Omwille van de corona-epidemie wordt voor het jaar 2020 het aantal dagen verdubbeld waarop de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid waarbij de bijdragen berekend worden op een forfaitair dagbedrag. 
 
Concreet komt dit erop neer dat:
 • het maximum aantal dagen in de landbouw verhoogt van 30 naar 60
 • het maximum aantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65 naar 130
 • voor de werknemers uit de witloof- en champignonteelt de extra 35 dagen verhoogd worden tot 70. Zij kunnen in 2020 dus maximaal 200 dagen gebruik maken van het systeem.
 
Voor meer informatie over het stelsel van gelegenheidsarbeid verwijzen we naar de administratieve instructies van de RSZ.
 
De regering spreekt ook van een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om zo het ter beschikking stellen van vaste werknemers aan andere bedrijven en werkgevers in de essentiële sectoren mogelijk te maken. Hierbij dienen minstens de loon- en arbeidsvoorwaarden van de gebruiker gerespecteerd te worden en het principe van gelijk werk voor gelijk loon wordt gerespecteerd. 
 

.

Overbruggingsrecht zelfstandigen

Het overbruggingsrecht wordt verlengd tot minstens 31 augustus. De federale regering heeft beslist dat zelfstandigen ook de komende zomer-maanden verder beroep kunnen doen op het coronavirus-overbruggingsrecht. Bedrijven die minstens 7 opeenvolgende dagen hun beroepsactiviteit moeten stoppen omwille van corona, kunnen onder dezelfde voorwaarden gebruik blijven maken van de financiële tegemoetkoming tot minstens 31 augustus 2020. De maandelijkse uitkering bedraagt:

 • 1.291,69 euro zonder gezinslast;
 • 1.614,10 euro met gezinslast.
 •  

Relance-uitkering

Deze uitkering is er voor ondernemingen waar de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of verboden was én waar de omzet of bestellingen tijdens het 2de kwartaal met minstens 10% gedaald is tov hetzelfde periode vorig jaar. Deze bedraagt 1.291,69 euro voor zelfstandigen zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast. Deze maatregel wordt nog verder uitgewerkt en kan nog niet worden aangevraagd maar zal niet cumuleerbaar zijn met het klassieke overbruggingsrecht

 •  

Uitbreiding studentenarbeid tweede kwartaal 2020

Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in sectoren zoals de voeding te helpen verlichten, heeft de regering beslist om de uren die een student presteert tijdens het 2de kwartaal 2020, niet mee te laten tellen voor het contingent van 475 uren per jaar.

 

Uitstel van betaling van kredieten en garantieregeling

Tot slot heeft de federale regering ook  in overleg met de financiële sector afspraken gemaakt voor wat betreft uitstel van betaling voor kredieten en de garantieregeling. Ten eerste zullen gezinnen, maar ook bedrijven en zelfstandigen, uitstel kunnen krijgen om hun leningen af te betalen als ze in de problemen komen door de coronacrisis. Het moet gaan om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen of hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis. In dat geval kan er uitstel van betaling toegekend worden tot en met 30 september 2020 zonder extra kosten.
 

Ten tweede werd er een garantieregeling uitgewerkt tussen de overheid en de financiële sector. Hierbij wordt er 50 miljard euro voorzien voor verlies dat mogelijk zal geleden worden omdat toekomstige leningen niet worden afbetaald.  Alle leningen die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen die nu nog worden aangegaan (en die lopen voor maximaal 12 maanden) zullen onder die "waarborgregeling" vallen.

 

Het instellen van een tijdelijke opschorting op faillissementen van bedrijven.

Tijdens deze moeilijke periode zal elke onderneming als schuldenaar, die in moeilijkheden verkeert als gevolg van de coronacrisis, worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan verlengd worden. 

 

Staatswaarborg

Tenslotte werd er beslist om een staatswaarborg op te zetten in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van het coronavirus. Deze waarborg heeft tot doel nieuwe kredieten tot 50 miljard te garanderen voor niet-financiële ondernemingen waaronder zelfstandigen en rechtspersonen in de non-profitsector. Deze maatregel zal een terugwerkende kracht krijgen vanaf 1 april . 

[1] Uitgezonderd de gevallen van art. 10bis §3 waarbij de minimale termijn 6 maanden dient te zijn met een maximum tot 3 jaar. 

 

Vlaanderen

 

Crisiswaarborg

Om de economische impact van de federale Coronamaatregelen op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling van de Startlening (PMV/z) uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt. De Startlening (vroeger Startlening+) is een achtergestelde lening voor alle startende onderneming (Europese KMO definitie)  die nog niet of sinds hoogstens 4 jaar actief zijn. Er kan tot maximum 100.000 euro geleend worden. De lening heeft een looptijd van 3 tot 10 jaar en de rentevoet bedraagt 3% per jaar.

Voor bedrijven die door de federale Coronamaatregelen o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75% van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank. 

Vanaf wanneer?
Ondernemingen kunnen vanaf nu tot het einde van 2020 een aanvraag indien bij de bank of bij hun leasingmaatschappij.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van het PMV/z

.

Uitstel van betaling onroerende voorheffing

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei 2020). Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

 

Verkeersbelasting

Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden). Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend. Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

 

Ondersteuningspremie voor groot omzetverlies

Aanvullend op de compensatiepremie wordt er ook werk gemaakt van de ondersteuningspremie. Deze premie is specifiek voor ondernemingen die open zijn gebleven of ondertussen opnieuw open zijn maar die omwille van de exploitatie-beperkingen een omzetdaling van minstens 60% hebben.  Deze bijkomende premie van 2000 euro zal vermoedelijk aangevraagd kunnen worden vanaf de 2de helft van juli. 

.
Wallonië

 

COVID Fonds

Onderneming die in moeilijkheden verkeren als gevolg van de Coronamaatregelen, kunnen beroep doen op het opgerichte COVID-fonds. Dit is een buitengewoon fonds van 233 miljoen euro dat forfaitaire compensaties zal toekennen aan ondernemingen die direct of indirect getroffen zijn door de federale Coronamaatregelen. Het toegekende bedrag bedraagt maximaal 5.000 EUR.
 
Via de website van het Waalse gewest kan elke onderneming nagaan of zij in aanmerking komen op basis van het BTW-nummer alsook wat de bijhorende voorwaarden zijn.
 

Totale inzet van Waalse economische instrumenten

Naast het leveren van directe steun is de Waalse regering van plan om alle Waalse financiële krachten te bundelen om de financiering van het bedrijfsleven op peil te houden. Daarom zullen de Waalse financiële instrumenten (SRIW, SOGEPA, SOWALFIN, SOFINEX) maatregelen genomen:

 

Lopende leningen van de SOWALFIN groep, SOGEPA en SRIW

De termijn van de hoofdsom en rente op 31 maart 2020 zal niet worden opgenomen. Het afbetalingsplan wordt automatisch verlengd. Deze maatregel zal worden uitgevoerd zonder extra rente of kosten voor de onderneming voor alle leningen met een uitstaand bedrag van minder (of gelijk aan) 2,5 miljoen EUR. Voor leningen met een hoger uitstaand bedrag vereist is een individueel onderzoek vereist van het dossier in overleg met de betrokken bancaire en financiële partners.

 
Garanties voor kortlopende kredietlijnen en investeringskredieten
Door SOWALFIN - SOFINEX - GELIGAR kunnen aanvullende garanties worden verleend tot :
 
 • 50 %, op bestaande kortlopende lijnen, die in eerste instantie zonder garantie door banken zijn toegekend, om het mogelijk te maken deze middelen ter beschikking van de betrokken ondernemingen te houden;
 • max. 75%, op de verhogingen van de korte termijn lijnen die aan bedrijven zouden worden toegekend om hen door deze crisisperiode heen te helpen;
 • max. 75% op nieuwe korte termijn kredietlijnen om bedrijven in staat te stellen te profiteren van extra kasmiddelen:
 
Voor bedrijven op hun beurt kan SOGEPA alleen al 75% van een maximumbedrag van 2,5 miljoen euro per begunstigde garanderen. Het dossier moet rechtstreeks bij SOGEPA worden ingediend.
 
Dringende ondersteuning van de cashflow van bedrijven door middel van een lening van EUR 200.000
Om tegemoet te komen aan de dringende cashflowbehoeften van bedrijven, zullen SOGEPA en Wallonië Santé leningen zonder private tegenhanger aanbieden voor een maximumbedrag van 200.000 EUR met een aflossingsvrije periode van 1 jaar en een vaste rentevoet van 2%. 
 
Deze collectieve inspanning zal het mogelijk maken om de financiële lasten voor bedrijven te verlichten en op korte termijn geld vrij te maken om zo een sneeuwbaleffect te voorkomen dat rampzalig zou zijn voor de economie. Deze instrumenten zullen worden uitgevoerd binnen de financiële middelen die ter beschikking worden gesteld, met een maandelijkse evaluatie.
.

Culturele ondernemingen: Noodlening via het St'art investeringsfonds

De federatie Wallonië Brussel heeft de lancering goedgekeurd van een noodlening voor culturele en creatieve ondernemingen, d.w.z. activiteitensectoren waarvan het hoofddoel de creatie, ontwikkeling, productie, reproductie, promotie, verspreiding of marketing van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, artistieke en/of erfgoedinhoud is.
 
Dit voor een periode van 6 maanden (eventueel te verlengen met 6 maanden) en voor een bedrag tussen 20.000 EUR en 100.000 EUR met een vaste rente van 2%. Het St'art-team zal een analyse uitvoeren van de terugbetalingscapaciteit en of er al gebruik wordt gemaakt van de andere steunmaatregelen (federaal, gewestelijk, gemeenschap). 
 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om op verzoek van de betrokken ondernemingen uitstel van betaling te verlenen voor openstaande leningen (rente en kapitaal).

Steunmaatregelen voor de gezondheidszorg, de sociale sector en de werkgelegenheid

Er is 115 miljoen euro uitgetrokken voor de ondersteuning van de gezondheidszorg, de sociale sector en de werkgelegenheid. De Waalse regering heeft gekozen voor drie soorten steun, die per sector worden uitgesplitst en aangepast:
 
 • 75 miljoen EUR voor de ziekenhuizen, rusthuizen, de sociale sector en de ondersteuning van gehandicapten;
 • Bepaalde gesubsidieerde sectoren zullen worden geconfronteerd met een vermindering of zelfs stopzetting van hun activiteiten. Hun subsidies zullen worden gehandhaafd (betreft bepaalde gezondheidssectoren, maar ook sociaal-professionele opleidingen, waaronder de dienstenchequesector);
 • Sectoren die inkomsten zullen verliezen zullen  beroep kunnen doen op een aanvullende forfaitaire bijdrage van 5 000 EUR.
  .
 
 .

Vrijstelling van water- en elektriciteitsfacturen

Voor Waalse bedrijven die problemen ondervinden om hun waterfactuur op tijd te betalen, kan de betaling worden gespreid op eenvoudig verzoek aan de Waalse Watermaatschappij (SWDE).
 
Wat de energiesector betreft, zullen de distributienetbeheerders passende maatregelen nemen om elke onderbreking in de levering van elektriciteit of gas te vermijden. In de betreffende periode worden er geen nieuwe budgetmeters geïnstalleerd. Alle storingsprocedures worden gedurende deze periode opgeschort, behalve om veiligheidsredenen.
 
.

Flexibiliteit in toepassing verplichtingen Waalse bedrijven

In de huidige context van het coronavirus zal een zekere flexibiliteit en toegeeflijkheid worden toegepast ten aanzien van de bestaande verbintenissen tussen bedrijven en het Waalse Gewest in het kader van gewestelijke procedures (aanvragen van premies, subsidies, enz.). Deze criteria en verbintenissen kunnen betrekking hebben op een doelstelling in termen van arbeidsplaatsen, een termijn of een termijn voor de terugbetaling van de steun, enz.
 
Indien de impact van het coronavirus op de activiteiten van het bedrijf moet worden aangetoond, zal elke situatie per geval worden onderzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling van PWS die belast is met het beheer van de betreffende subsidie.
 

d
Brussel

dfdd

Premies

 • Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten. De bedrijven die in aanmerking komen voor deze premie moeten behoren tot de horecasector, reissector, recreatie en sportsector en kleinhandel. 
 • Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken.

 

Afschaffing citytaks

Het Brussels Gewest schaft de betaling van de city taks af voor het eerste semester van 2020 af.

 •  

Toekenning van overheidsgaranties

Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen. Dat voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro.
 

Gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels

Met de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, op die manier kunnen zij de horecazaken een betalingstermijn bieden horecazaken met meer dan 50 personeelsleden kunnen een lening tegen een verlaagde intrestvoet bekomen.

Daarnaast ook een moratorium (rechtsmiddel waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om zich te verhalen op het vermogen van de debiteur) op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren.

.
Subsidie evenementen

Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.

Voor afgelaste evenementen geeft de regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.

Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken versoepeld.

 

Andere maatregelen
 

 • Een versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector.
   
 • Een versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro.
   
 • Geen belasting op de exploitatie van taxi’s of voertuigen met chauffeur in 2020.
   
 • Storting van gewestelijke tussenkomst voor loon van huishoudhulpen blijven uitbetaald, voor zover zij nog niet zijn overgegaan tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De Brusselse regering stelt wel dat deze maatregel alleen haalbaar is als de federale overheid ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen.