Primaire tabs

U bent hier

Federaal

d
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Naar aanleiding van de wereldwijde coronacrisis heeft onze overheid enkele belangrijke beslissingen genomen inzake de tijdelijke werkloosheid. Alle tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis valt onder het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit voor alle aanvragen vanaf 13 maart 2020. 

Daarbij vervallen ook enkele verplichtingen:

 • De verplichting om een aanvraag tijdelijke werkloosheid voor overmacht in het kader van corona in te dienen vervalt vanaf 13 maart; 
 • De verplichting om de controlekaarten (C3.2A) af te leveren voor de maanden maart, april, mei en juni vervalt; 
 • De verplichting om het validatieboek in te vullen voor de maanden maart, april, mei en juni voor vervalt.  
   

Meer lezen >>

 

Steunmaatregelen fiscus: bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting 

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Het gaat hierbij om schulden van bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting alsook rechtspersonenbelasting voor zover zij niet het gevolg zijn van fraude. Aanvragen voor de steunmaatregelen dienen uiterlijk tegen 30 juni 2020 ingediend te worden. Het kan bij de toekenning gaan om een afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsinteresten of het kwijtschelden van boetes wegens niet-betaling. Indien de afspraken met betrekking tot de steunmaatregelen niet worden nageleefd, kunnen ze worden stopgezet. Meer informatie over deze en andere steunmaatregelen vindt u via de website van de fiscus. 

 

Uitstel van betaling bedrijfsvoorheffing

Verder heeft de fiscus ook een uitstel van betaling toegekend voor onder andere de bedrijfsvoorheffing: 

 • Maandaangifte februari 2020 : termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Maandaangifte maart 2020 : termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020: termijn verlengd tot 15 juni 2020

 

Uitstel van betaling RSZ

Een andere maatregel betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ.  De verplichting voor werkgevers om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht. Er geldt wel een uitstel van betaling voor onderstaande betalingen vanaf 20 maart 2020. De uiterste betaaldatum van al deze betalingen is 15 december. Onder het uitstel van betaling vallen:  
 
 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;  
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;  
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 5 april 2020);  
 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30 april 2020);  
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01 april 2020 en vóór 30 april 2020 betaald moet worden;  
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 5 mei, 5 juni  en 5 juli 2020);  
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31 juli 2020). Er zijn twee soorten uitstel van betaling.  
 
Verplichte sluiting: automatisch uitstel  
De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting zullen dit uitstel automatisch verkrijgen. Ongeacht of zij nog beperkt activiteiten uitvoeren.  
 
Vrijwillige sluiting: uitstel na voorafgaande aangifte  
Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting getroffen zijn, maar op eigen initiatief sluiten omdat ze de door de overheid gestelde sanitaire maatregelen niet kunnen naleven, komen niet in aanmerking voor een automatisch uitstel. Ondernemingen die zich in deze situatie bevinden, kunnen wel een verklaring op eer afleggen om ook aanspraak te maken op uitstel van betaling. 
 
Geen sluiting: gewone betalingstermijnen blijven gelden 
De RSZ stelt dat enkel ondernemingen die hun activiteit, productie, of verkoop volledig hebben stopgezet onder de notie van volledige sluiting vallen. Dit verhindert echter niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz. 

 

Verhoging van het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw

Omwille van de corona-epidemie wordt voor het jaar 2020 het aantal dagen verdubbeld waarop de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid waarbij de bijdragen berekend worden op een forfaitair dagbedrag. 
 
Concreet komt dit erop neer dat:
 • het maximum aantal dagen in de landbouw verhoogt van 30 naar 60
 • het maximum aantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65 naar 130
 • voor de werknemers uit de witloof- en champignonteelt de extra 35 dagen verhoogd worden tot 70. Zij kunnen in 2020 dus maximaal 200 dagen gebruik maken van het systeem.
 
Voor meer informatie over het stelsel van gelegenheidsarbeid verwijzen we naar de administratieve instructies van de RSZ.
.
 

Checklist voor uw plan van aanpak om de continuïteit te verzekeren

Een nuttige checklist die uw onderneming ter hand kan nemen om ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen, is de checklist die u hier kunt downloaden [PDF, 1.05 MB]. Dit is een handige leidraad voor uw plan van aanpak. Met een dergelijk plan kunt u als onderneming op voorhand bepalen wat de nood is aan personeels- en materiële middelen om het hoofd te bieden aan een COVID-19 (of andere) pandemie. Zo kunt u de socio-economische gevolgen op de werkplaats en bij het personeel beperken, het blootgestelde personeel beschermen en toch de essentiële operaties en functies handhaven. De FOD Binnenlandse Zaken heeft hiervoor ook een uitgebreide handleiding opgesteld.

 

Vlaanderen

 

Crisiswaarborg

Om de economische impact van de federale Coronamaatregelen op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling van de Startlening (PMV/z) uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt. De Startlening (vroeger Startlening+) is een achtergestelde lening voor alle startende onderneming (Europese KMO definitie)  die nog niet of sinds hoogstens 4 jaar actief zijn. Er kan tot maximum 100.000 euro geleend worden. De lening heeft een looptijd van 3 tot 10 jaar en de rentevoet bedraagt 3% per jaar.

Voor bedrijven die door de federale Coronamaatregelen o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75% van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank. 

 

Hinderpremie

 • Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die als gevolg van de federale Coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, komen in aanmerking voor een forfaitaire premie van 4.000 euro toegekend door de Vlaamse regering. 
   
 • Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die enkel verplicht zijn om in het weekend te sluiten, komen in aanmerking voor een forfaitaire premie van 2.000 euro.  
 
Indien de verplichte sluiting (volledig of in het weekend) meer dan 21 dagen aanhoudt, kan er een bijkomende sluitingspremie aangevraagd worden van 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. Deze bijkomende sluitingspremie kan ten vroegste toegekend worden vanaf 4 april 2020. Er wordt hierbij rekening gehouden met de normale openingsdagen zoals die van toepassing waren op 13 maart 2020. Verplicht gesloten ondernemingen die online (blijven) verkopen of restaurants die overschakelen op afhaal komen ook in aanmerking voor de Corona hinderpremie. Ondernemingen die vrijwillig sluiten komen niet in aanmerking. De Vlaamse Regering kent deze forfaitaire premies toe tot en met 12 juni 2020.

 

Overbruggingsrecht zelfstandigen

De maandelijkse uitkering bedraagt:

 • 1.291,69 euro zonder gezinslast;
 • 1.614,10 euro met gezinslast.
   

Wie komt in aanmerking?

 • Zelfstandigen, helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die als gevolg van de Coronamaatregelen van de federale overheid hun activiteit verplicht moeten stopzetten of die moeten sluiten, kunnen hiervoor een financiële uitkering ontvangen.  Het overbruggingsrecht kan worden toegekend voor de maanden maart en april 2020 ongeacht of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist. 
   
 • De zelfstandigen, helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit niet verplicht hebben moeten stopzetten of hebben moeten sluiten, hebben recht op deze overbrugging voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van de Coronamaatregelen. De onderbreking moet hier wel volledig zijn. Het gaat hier over zelfstandigen die niet rechtstreeks getroffen zijn door de federale sluitingsmaatregelen maar die wel (onrechtstreeks) getroffen worden door de maatregelen als gevolg van het Coronavirus en hierdoor de activiteiten volledig moeten onderbreken gedurende minimaal 7 werkdagen. 
   
 • Zelfstandige zorgverleners in hoofdberoep die enkel nog dringende (para)medische activiteiten uitvoeren  hebben recht op de uitkering voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand.
   
 • Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben

 

Aanmoedigingspremie voor werknemers

De bestaande aanmoedigingspremie voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de aanmoedigingspremie. 

.
Wallonië

 

COVID Fonds

Onderneming die in moeilijkheden verkeren als gevolg van de Coronamaatregelen, kunnen beroep doen op het opgerichte COVID-fonds. Dit is een buitengewoon fonds van 233 miljoen euro dat forfaitaire compensaties zal toekennen aan ondernemingen die direct of indirect getroffen zijn door de federale Coronamaatregelen.
 
 • Elke onderneming die aan de voorwaarden voldoet en die haar onderneming volledig heeft moeten sluiten als gevolg van de federale Coronamaatregelen, kan aanspraak maken op 5.000 euro.
   
 • Ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluiten, kunnen aanspraak maken op 2.500 euro. 
 
Het moet gaan om ondernemingen met een vestiging (niet de hoofdzetel) op het grondgebied van het Waalse gewest en die voldoen aan de definitie van micro- of kleine onderneming. Een definitie van wat een micro- of kleine onderneming dan precies is geeft de Waalse overheid vooralsnog niet mee in haar uitleg. De Waalse overheid heeft wel aan de hand van NACE codes  vastgelegd welke ondernemingen in aanmerking komen voor de forfaitaire compensaties. Er zal een nieuw applicatieplatform ontwikkeld worden om deze forfaitaire compensatie te kunnen aanvragen. Dit platform zal normaal gezien vanaf 27 maart 2020 online beschikbaar zijn.
 

 

SOWALFIN

De door SOWALFIN (een Waals financieel instrument dat gespecialiseerd is in de financiering van KMO's) voorgestelde maatregelen bestaan uit het handhaven of verhogen van de beschikbare cashflow van KMO's via:

 
 • De toekenning van 50% garanties op bestaande kredietlijnen die door banken zonder initiële SOWALFIN garantie zijn toegekend;
 • De toekenning van 75% garanties op verhogingen van bestaande lijnen (Banken - Investeringen);
 • Het verlenen van 75% garanties op nieuwe korte termijn kredietlijnen (Banken - Investeringen).
 
De SOWALFIN-groep heeft besloten de vervaldatum van 31 maart 2020 te verlengen voor elke lening die aan het einde van de aflossingsperiode wordt verstrekt. Alle door SOWALFIN, SOFINEX, SOCAMUT en NOVALLIA gefinancierde bedrijven profiteren hiervan, ongeacht de sector waarin zij actief zijn. De volgende vervaldag voor alle leningen van de groep is vastgesteld op 30 juni 2020. Dit uitstel geeft geen aanleiding tot vergoedingen of kosten ten laste van de onderneming.
 
 

SOGEPA Groep / Gezondheid Wallonië

SOGEPA (een Waals economisch instrument dat gespecialiseerd is in de financiering en begeleiding van ondernemingen) en Wallonie Santé (haar dochteronderneming die zich bezighoudt met de financiering van erkende zorgorganisaties, instellingen voor ouderen, verzorgingshuizen, structuren voor gehandicapten, diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere centra) zullen de volgende maatregelen nemen:
 
 • Snelle toekenning van leningen die gelijkwaardig zijn aan door banken verstrekte leningen 
 • (1:1-principe);
 • Overheidsgaranties tot 75% van de bankleningen naast SOWALFIN-garanties;
 • Voor ondernemingen in moeilijkheden: 75% garantie van maximaal 2,5 miljoen euro per begunstigde Leningen van max. 200.000 euro (zonder particuliere tegenhanger) ter ondersteuning van de schatkist van bedrijven.
 

 

SIRW

De Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SIRW) heeft ook haar producten aangepast:

 
 • Verlenging van het garantiemechanisme "GELIGAR" van 50 naar 250 miljoen euro (garantiesysteem voor niet-KMO's, ook voor hun exportactiviteiten via Sofinex);
 • Garanties (tot 75%) op bestaande kortlopende banklijnen en de mogelijke verhogingen daarvan (leningen op middellange termijn);
 • Het opzetten van een wekelijks gesprek met de banken (hoofd corporate) over het toezicht op participaties en mogelijke maatregelen die aan beide zijden moeten worden genomen.
 
 

Vrijstelling van water- en elektriciteitsfacturen

Voor Waalse bedrijven die problemen ondervinden om hun waterfactuur op tijd te betalen, kan de betaling worden gespreid op eenvoudig verzoek aan de Waalse Watermaatschappij (SWDE).
 
Wat de energiesector betreft, zullen de distributienetbeheerders passende maatregelen nemen om elke onderbreking in de levering van elektriciteit of gas te vermijden. In de betreffende periode worden er geen nieuwe budgetmeters geïnstalleerd. Alle storingsprocedures worden gedurende deze periode opgeschort, behalve om veiligheidsredenen.
 
.

Flexibiliteit in toepassing verplichtingen Waalse bedrijven

In de huidige context van het coronavirus zal een zekere flexibiliteit en toegeeflijkheid worden toegepast ten aanzien van de bestaande verbintenissen tussen bedrijven en het Waalse Gewest in het kader van gewestelijke procedures (aanvragen van premies, subsidies, enz.). Deze criteria en verbintenissen kunnen betrekking hebben op een doelstelling in termen van arbeidsplaatsen, een termijn of een termijn voor de terugbetaling van de steun, enz.
 
Indien de impact van het coronavirus op de activiteiten van het bedrijf moet worden aangetoond, zal elke situatie per geval worden onderzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling van PWS die belast is met het beheer van de betreffende subsidie.

d
Brussel

d
Premies

 • Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten. De bedrijven die in aanmerking komen voor deze premie moeten behoren tot de horecasector, reissector, recreatie en sportsector en kleinhandel. 

 

Afschaffing citytaks

Het Brussels Gewest schaft de betaling van de city taks af voor het eerste semester van 2020 af.

 •  

Toekenning van overheidsgaranties

Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen. Dat voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro.
 

Gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels

Met de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, op die manier kunnen zij de horecazaken een betalingstermijn bieden horecazaken met meer dan 50 personeelsleden kunnen een lening tegen een verlaagde intrestvoet bekomen.

Daarnaast ook een moratorium (rechtsmiddel waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om zich te verhalen op het vermogen van de debiteur) op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren.

.
Subsidie evenementen

Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.

Voor afgelaste evenementen geeft de regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.

Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken versoepeld.

 

Andere maatregelen
 

 • Een versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector.
   
 • Een versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro.
   
 • Geen belasting op de exploitatie van taxi’s of voertuigen met chauffeur in 2020.
   
 • Storting van gewestelijke tussenkomst voor loon van huishoudhulpen blijven uitbetaald, voor zover zij nog niet zijn overgegaan tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De Brusselse regering stelt wel dat deze maatregel alleen haalbaar is als de federale overheid ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen.