Primaire tabs

U bent hier

Steunmaatregelen voor ondernemingen n.a.v. COVID-19

 

<< Corona Update

Voor ondernemingen en zelfstandigen n.a.v. COVID-19 

Om de impact van het coronavirus op bedrijven en zelfstandigen te beperken, zijn op alle overheidsniveaus steunmaatregelen van kracht. Het onderstaande overzicht maakt duidelijk waar u recht op heeft en wat u precies moet doen om de steun aan te vragen. We maken een onderscheid tussen federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse maatregelen.

Federaal

Op federaal niveau heeft de FOD Financiën verschillende steunmaatregelen ingesteld voor zowel ondernemingen als zelfstandigen. 

 

Maatregelen voor vennootschappen
 

 • Uitstel van betaling 

Wie door het coronavirus tijdelijke financiële problemen heeft, mag een uitstel van betaling aanvragen. De geleverde steun bestaat uit een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes voor wie niet betaald heeft. 

Het is belangrijk dat u over een ondernemingsnummer beschikt en kunt aantonen dat u door COVID-19 hinder ondervindt, bijvoorbeeld door een gedaalde omzet of een terugval van uw bestellingen/reserveringen. Schulden die aanmerking komen, zijn de bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. 

De FOD Financiën heeft een formulier voorzien dat u dient in te vullen om uitstel van betaling aan te vragen.
Meer informatie >

 

 • Carry-back: potentieel verlies verrekenen met winst van vorig jaar 

Ondernemingen hebben de mogelijkheid om de verliezen van dit jaar te verrekenen met de winst die vorig jaar is geboekt, zowel voor de personen- als de vennootschapsbelasting. Het gaat om een vrijstelling die voor één belastbaar tijdperk kan worden aangewend. Concreet zorgt dit ervoor dat u minder vennootschapsbelasting betaalt of dat een deel van de voorafbetalingen van vorig jaar, wordt teruggestort. Op die manier kunnen ondernemingen een tijdelijke ‘COVID-19-reserve’ aanleggen.
Meer informatie >
 

 • Versoepeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

Sinds 1 september 2020 was het versoepelde systeem van de tijdelijke werkloosheid corona enkel nog van toepassing op ondernemingen en sectoren die zwaar getroffen zijn door de crisis. Aangezien de federale regering de maatregelen intussen opnieuw heeft moeten verstrengen, wordt ook de versoepeling weer uitgebreid naar alle ondernemingen. Meer informatie >

 

 • Uitstel van betaling kredieten en garantieregeling 

Zelfstandigen en bedrijven genieten van een regeling die de overheid met steun van de Nationale Bank van België heeft uitgewerkt. Wie kredieten niet kan betalen, krijgt uitstel. Alle details over deze maatregelen vindt u hier.

Midden december werd er een akkoord bereikt tussen de bankensector (Febelfin) en de minister van Financiën Vincent Van Peteghem i.v.m. de verlenging van het zogenaamde Bazooka-bankenplan. Deze verlenging houdt bovendien ook een aantal versoepelingen in waardoor de banken ook in 2021 verder betalingsuitstel aan bedrijven en particulieren zullen verlenen. Via deze link kunt u het gedetailleerde bankenplan terugvinden.

 

 • Afschaffing van het voorschot op de btw en van de bedrijfsvoorheffing door te storten in december

De regering heeft op 26 februari aangekondigd dat er een wetsontwerp wordt voorbereid waardoor het btw-decembervoorschot definitief wordt afgeschaft vanaf december 2021, hetgeen reeds ad hoc gebeurd was in december 2020. Deze aangekondigde maatregel werd inmiddels in wetgeving gegoten. De administratieve rompslomp voor ondernemingen zal bijgevolg verminderen aangezien het niet meer nodig zal zijn om een tussentijds overzicht op te maken en in te dienen. Meer informatie >

 

 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Werkgevers kunnen in bepaalde gevallen gedeeltelijk worden vrijgesteld om de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van bepaalde werknemers door te storten aan de fiscus. Hierbij een overzicht van de meeste mogelijkheden. Meer informatie >

 

 • Verzekeringen

De verzekeringssector neemt ook maatregelen voor bedrijven die financieel getroffen werden door de COVID-19 crisis. De sector gaat de premies aanpassen aan de gereduceerde activiteit van de bedrijven. In ieder geval is het raadzaam met uw verzekeraar of makelaar af te stemmen welke maatregelen toegepast kunnen worden en hiervan ook bevestiging te krijgen. Meer informatie >

 

Maatregelen voor zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen – of eenmanszaken – heeft de federale overheid maatregelen genomen: 
 

 • Crisis-overbruggingsrecht bij onderbreking activiteit 

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit door het virus deels of helemaal niet meer kunnen uitvoeren, maken aanspraak op het crisis-overbruggingsrecht.  Daarnaast is er een verdubbeling van de uitkering. Meer informatie >

 

 • Maatregelen met betrekking tot betaling sociale bijdragen 

Ook voor zelfstandigen biedt de Rijksdienst Sociale Zekerheid steunmogelijkheden bij de afbetaling van de sociale bijdrage: 

 • Vermindering voorlopige sociale bijdragen: wie een beroepsinkomen heeft, komt in aanmerking voor een vermindering van de sociale bijdrage. 
 • Vrijstelling sociale bijdragen: zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die door corona hun sociale bijdrage niet meer kunnen betalen, mogen een vrijstelling aanvragen. Hou er wel rekening mee dat u zonder sociale bijdrage ook geen pensioenrechten als zelfstandige opbouwt. 

Meer informatie >

 

Vlaanderen

Ook het Vlaamse Gewest heeft een aantal maatregelen getroffen om bedrijven tijdens deze moeilijke tijden te ondersteunen. 
 

 • Crisiswaarborg 

De Vlaamse overheid trekt een crisiswaarborg uit voor bedrijven en zelfstandigen die door de crisis problemen ondervinden, bijvoorbeeld om personeel of facturen te betalen, of om grondstoffen aan te kopen. Wanneer u een lening moet aangaan maar niet over voldoende waarborgen beschikt, komt u in aanmerking voor een waarborg bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMW). Meer informatie >

 

 • Lening voor huurders van handelspanden 

Handelaars die door de coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, hebben doorgaans een pand waarvoor ze huur moeten blijven betalen. Vlaanderen kan de huurder twee maanden huur als lening geven, op voorwaarde dat ook de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt. Meer informatie over de aanvraag en voorwaarden vindt u hier
 

 • Werkbaarheidscheque 

Gezondheid is erg belangrijk in de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid. Zo moeten uw medewerkers hun activiteiten op een veilige manier kunnen hervatten en blijven uitvoeren. Om knelpunten rond werkbaar werk in kaart te brengen, voorziet de overheid een werkbaarheidscheque. U mag deze cheque gebruiken voor verbeteringen in de vorm van advies, begeleiding en opleiding met aandacht voor het psychosociaal welzijn van uw medewerkers.  Door de coronacrisis heeft de Vlaamse minister van Werk ook beslist om de focus van de werkbaarheidscheques te verruimen naar telewerk. U kunt ze nu ook inzetten om u te laten ondersteunen in het uitwerken van uw telewerkpolicy. Meer informatie vindt u hier.
 

 • Coronalening 

De coronalening is een achtergestelde lening op drie jaar van minstens 25.000 euro en maximaal 2,8 miljoen euro. Hiermee wil de Vlaamse overheid zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s meer financiële ademruimte geven. De voorwaarden en de jaarlijks uitgestelde intrestvoet verschillen per doelgroep. Alle informatie vindt u hier
 

 • KMO-portefeuille

KMO's kunnen subsidies verkrijgen via KMO-portefeuille voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk. Op die manier kan u zch laten bijstaan door experts en preventieadviseurs die u helpen de juiste analyses te maken. Meer informatie vindt u hier.

 

 • Globalisatiemechanisme

Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen. Meer informatie >

 

Wallonië

 • Coup de Pouce

Het Waalse gewest introduceert de nieuwe lening ‘Coup de Pouce’.  Die biedt particulieren de mogelijkheid om geld te lenen aan Waalse bedrijven en zelfstandigen. In ruil voor het verstrekte krediet krijgen de verleners belastingvoordeel in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet. Het Waals Gewest voorziet een terugbetalingsgarantie. Meer informatie >
 

 • Tegemoetkoming 6: "minder essentiële sectoren"

Het overlegcomité besloot vanaf 2 november 2020 een aantal sectoren die als 'minder essentieel' werden beschouwd te sluiten. Om de economische gevolgen van deze maatregel voor zelfstandigen en ondernemingen te beperken, heeft de Waalse regering besloten de geleden schade te vergoeden. Meer informatie >
 

 • Tegemoetkoming 4: andere sectoren

KMO's/zelfstandigen die actief zijn in het Waals Gewest sinds vóór 1/7/2020, en die in het 3e kwartaal van 2020 een omzet realiseren die kleiner is dan of gelijk is aan 40% van hun omzet in het 3e kwartaal van 2019 komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Meer informatie vindt u hier. Meer informatie >

 

 • Betaald educatief verlof: afstandsonderwijs

Het systeem van betaald educatief verlof stelt werknemers in de privé sector in staat hun opleiding voort te zetten en tegelijkertijd een vergoeding te ontvangen. Deze werknemers krijgen betaald verloof voor opleidingen die ze tijdens of buiten de normale werkuren gevolgd hebben. De Waalse regering besloot ook dat de klassikale opleidingsmodules ook tijdelijk online beschikbaar zullen zijn. Meer informatie >

 

 • Ricochet-lening

De ‘ricochet’-lening is bedoeld voor kmo’s en zelfstandigen in financiële moeilijkheden, voor een maximaal bedrag van 45.000 EUR en tegen een gunstig tarief. Meer informatie >

 

 • ProPulsion lening

Snelle en eenvoudige financiering om de financiële structuur van uw onderneming te versterken als uw bedrijfsactiviteit is vertraagd of niet is gegroeid zoals verwacht als gevolg van de coronacrisis. Meer informatie >

 

 • Steunmaatregelen SOGEPA

SOGEPA biedt steunmaatregelen aan bedrijven met meer of minder dan 10 werknemers die een moeilijke periode toemaken (via de toekenning van garanties, leningen of het steunprogramma "re-action"). Meer informatie >

 

Brussel

Ook in Brussel zijn verschillende steunmaatregelen getroffen om bedrijven en zelfstandigen tijdens de crisis meer financiële ademruimte te geven. Een overzicht: 

 • Verlenging betalingstermijnen: de betalingstermijn inzake de onroerende voorheffing worden verlengd. Ook de betalingsmodaliteiten worden versoepeld. 
 • Overheidsgaranties: via het Brussels Waarborgfonds kunnen overheidsgaranties worden toegekend op bankleningen. 
 • Moratorium op kapitaalaflossing: finance&invest.brussels kent een moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toe aan bedrijven in getroffen sectoren. 
 • RECOVER-lening: een cash lening die Brusoc aan zelfstandigen en micro-ondernemingen toekent. De lening loopt over maximaal drie jaar. Voor een aanvraag mailt u naar covidbrusoc@hub.brussels. 
 • Versnelde of vervroegde verwerking van economische expansiesteun: voor alle sectoren die door de coronamaatregelen verplicht moesten sluiten. 
 • Meer begeleiding van bedrijven in moeilijkheden: hub.brussels versterkt de begeleiding van bedrijven in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM). 
 • Opschorting LEZ-boetes: een tijdelijke opschorting van boetes voor voertuigen die sinds 2018 aan de regel over de lage emissiezone onderworpen zijn. 

Meer informatie >

 

 • Tetra-premie

De Tetra-premie is een variabele premie voor restaurants en cafés en hun voornaamste toeleveranciers: toeristische logies, waaronder hotels en gastenkamers; ondernemingen in de evenementen-, cultuur- en toeristische sector; de discotheken. Meer informatie >

 

 • Oxygen-lening

Oxygen-lening ter ondersteuning van de Brusselse ondernemingen getroffen door de COVID-19-crisis. Meer informatie >

 

 • Handelshuurlening

De handelshuurlening maakt het mogelijk om de maandelijkse huur voor de eerste helft van 2021 te betalen, maar ook de maandelijkse huur die sinds april 2020 niet meer werden betaald Meer informatie >

 

 

Heeft u vragen in verband met deze steunmaatregelen?

Ook bij Attentia doen we er alles aan om u optimaal te ondersteunen. Onze experts bekijken graag samen met u voor welke steun uw onderneming in aanmerking komt. Contacteer ons hier!

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer