Primaire tabs

U bent hier

De 10 meest gestelde vragen van werkgevers over jobstudenten

jobstudent

De zomer komt eraan. Voor veel werkgevers betekent dat dat ze opnieuw jobstudenten verwelkomen in hun bedrijf: door de gunstige fiscale regeling komt dat zowel voor de werkgever als de student voordelig uit. En of u nu al jaren met jobstudenten werkt, of er pas mee begint, dankzij dit artikel bent u goed voorbereid.

 

Wie kan een studentenovereenkomst sluiten?

U kunt niet zomaar met elke student een studentenovereenkomst sluiten. Zo is de minimumleeftijd 15 jaar. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de hoofdactiviteit van de student ‘studeren’ is. Wie bijvoorbeeld ingeschreven is in avondonderwijs voldoet dus niet aan die norm. Een student mag tijdens de vakantieperiode die onmiddellijk volgt op het einde van zijn of haar studies ook nog werken met een studentenovereenkomst. Wie in juni zijn diploma haalt, mag dus nog tot 30 september van dat jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen.

 

Wat mag er niet ontbreken in een studentenovereenkomst?

In tegenstelling tot een standaard arbeidscontract, zijn er in een studentenovereenkomst meer verplichte vermeldingen. Zo moet u bijvoorbeeld naast de begin- en einddatum van de overeenkomst, de plaats van uitvoering en de arbeidsduur per dag en per week en het overeengekomen loon, ook expliciet aangeven waar de verbandkist zich bevindt en bij wie de student terechtkan voor eerste hulp.

 

Is er een proefperiode voor jobstudenten? Hoe lang is de opzegtermijn?

De eerste drie werkdagen van een student worden automatisch als proefperiode beschouwd. Tijdens deze periode kunnen zowel de student als de werkgever de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding. Na de proefperiode kan de studentenovereenkomst alleen beëindigd worden in onderling akkoord of door betekening van een opzegtermijn. Wanneer de overeenkomst een maand of minder duurt, bedraagt de opzegtermijn drie kalenderdagen bij ontslag door de werkgever en een kalenderdag bij ontslag door de student. Wanneer de overeenkomst langer duurt, moet de werkgever een opzegtermijn van zeven kalenderdagen respecteren en de student een van 3 kalenderdagen.

 

Hoe zit het met sociale bijdragen?

Zolang een student minder dan 475 uur op jaarbasis werkt, gelden gunstige sociale bijdragen, zowel voor student als werkgever. Zo is op het loon van een student slechts 8,13% sociale bijdrage verschuldigd (ook wel: solidariteitsbijdrage), waarvan 2,71% ten laste van de student en 5,42% ten laste van de werkgever. Zodra de grens van 475 uur overschreven wordt, moet de jobstudent dezelfde bijdragen betalen als een gewone werknemer.

 

Hoe wordt bedrijfsvoorheffing berekend op een studentenloon?

Als de student niet meer dan 475 uur op jaarbasis werkt, bent u als werkgever geen bedrijfsvoorheffing op zijn loon verschuldigd.

 

Zijn er bijzondere beschermende maatregelen voor studenten?

Voor gewone werknemers zijn er beschermende maatregelen zoals de verplichte pauze na zes uur werken of de beperking in arbeidsduur. Voor minderjarige studenten zijn de maatregelen strenger: na vierenhalf uur is een pauze verplicht en een student mag niet meer dan acht uur per dag en veertig uur per week werken. Nachtwerk kan in sommige gevallen wel. In principe mag een minderjarige student ook niet werken op zon- en feestdagen, noch mag hij overuren presteren. 

 

Heeft een student recht op betaalde feestdagen?

Een student heeft recht op alle feestdagen die vallen tijdens de duurtijd van de studentenovereenkomst. In sommige gevallen hebben ze ook recht op feestdagen die na de uitdiensttreding vallen.

 

Heeft een student recht op gewaarborgd loon bij ziekte?

Zodra een student minstens één maand in dienst is bij de werkgever, heeft hij recht op gewaarborgd loon bij ziekte.

 

Zijn er minimumlonen voor studenten?

De meeste sectoren voorzien specifieke bepalingen in verband met verloning van studenten en jonge werknemers: eigen barema’s, modaliteiten, … .

Als er binnen de sector geen bepalingen zijn, wordt het loon bepaald op basis van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen (GGMMI), met toepassing van loondegressiviteit voor studenten jonder dan 21 jaar.

 

Mag u zomaar buitenlandse studenten tewerkstellen?

U dient altijd na te gaan of de student beschikt over een gecombineerde titel (single permit). Sinds 1 januari 2019 dient er immers geen afzonderlijke arbeidskaart of arbeidsvergunning meer aangevraagd te worden voor buitenlandse studenten (niet-EU-onderdanen), indien zij aan welbepaalde voorwaarden voldoen.   

 

Wat met de personeelsadministratie van een student?

Voor een student moet u net zoals voor gewone werkgevers een DIMONA-aangifte doen en hen verzekeren tegen arbeidsongevallen. Bovendien hebben studenten recht op een exemplaar van het arbeidsreglement, een tewerkstellingsattest, een vakantieattest uit dienst en een fiscaal attest 281 10. Wanneer u die documenten opmaakt, mag u studenten die in dat jaar voor u gewerkt hebben dus niet vergeten opnemen.

 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

  • Bram Staelens
  • Virginie Kaye
  • Kris Lefebure
  • Nathalie Surmon
  • Raymond Bellemans
  • Reginald Verweire
  • Guillaume Brunin
  • Gary Vercammen
  • Erik Martens
2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer