Primaire tabs

U bent hier

AVG-verklaring

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) legt nieuwe regels op rond de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens. 

 

Attentia draagt privacy & gegevensbescherming hoog in het vaandel

Attentia bevestigt formeel dat het veel belang hecht aan het vertrouwelijk karakter van de gegevens die het verwerkt alsook aan de inherente wetgeving met betrekking tot privacy. Dit gebeurt m.a.w. steeds in overeenstemming met de van kracht zijnde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en onder voorbehoud ook in overeenstemming met de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)die uitgevaardigd werd op 24 mei 2016.

Hoewel de nieuwe Privacywet pas effectief toegepast wordt vanaf mei 2018, maakt Attentia zich sterk dat wij nu reeds de nodige maatregelen getroffen hebben om te voldoen aan de nieuwe regels zoals bepaald in de Europese Verordening. Tegelijkertijd stellen wij alles in het werk om tijdig de bijkomende acties te ondernemen als gevolg van onze interne analyse met betrekking tot conformiteit met de AVG.”

 

Controle door onafhankelijke auditor

Wij laten onze technische infrastructuur jaarlijks controleren door een onafhankelijke auditor die vervolgens het ISAE3402 Type II rapport opmaakt waarin de resultaten van de audit opgenomen worden. De gegevens over u en uw medewerkers worden in databanken opgeslagen die zich in onze beveiligde datacenters in België bevinden. Wij verzekeren u dus dat we correct en op een veilige manier uw gegevens bewaren en beschermen.

 

Verwerkersovereenkomst tussen u en Attentia

Wij stellen voor om in functie van de AVG een verwerkersovereenkomst af te sluiten als addendum bij het huidige dienstverleningscontract. Hierin wordt bepaald wie de verantwoordelijke voor de verwerking is en wie de verwerker is en wat de respectievelijke verplichtingen zijn. Hiertoe mag u van Attentia in het eerste kwartaal van 2018 een schrijven verwachten.

Mocht u hierover bijkomende vragen hebben, kan u steeds contact opnemen met onze Data Protection Officer via dpo@attentia.be.